Co nowego?

Czy wiesz, że...

 • punkty obsługi interesantów w sądach korzystają ze wsparcia rzeczowego i merytorycznego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • najczęstsze rodzaje spraw z jakimi zwracają się interesanci do punktów obsługi interesantów w sądach dotyczą spraw z zakresu prawa cywilnego
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o podmiotach udzielających bezpłatnych porad prawnych
 • informacje o funkcjonowaniu punktu obsługi interesantów w sądzie możesz odnaleźć na stronie internetowej sądu
 • punkty obsługi interesantów w sądach odwiedza średnio od kilkudziesięciu do nawet 200 osób dziennie

Czy wiesz, że...

 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o rodzajach środków odwoławczych i terminach ich wniesienia
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o prawach i obowiązkach świadka, pokrzywdzonego i oskarżonego
 • informacje z punktu obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać bezpośrednio udając się do punktu, dzwoniąc do niego lub wysyłając pytanie drogą elektroniczną

Czy wiesz, że...

 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych oraz możliwości i sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o sposobach wszczęcia postępowania oraz dokumentach jakie należy złożyć w sprawie
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o możliwości ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu

Czy wiesz, że...

 • punkty obsługi interesantów w sądach nie udzielają porad prawnych
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o stanie postępowania w sprawie
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o właściwości wydziałów i rodzaju spraw rozpoznawanych w sądzie

Czy wiesz, że...

Poradnictwo powinno być według badanych finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z budżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma finansowania to konkursowe kontraktowanie usług w oparciu o standardy ich świadczenia.

Czy wiesz, że...

Różne były również opinie badanych na temat tego, kto powinien mieć prawo do korzystania z bezpłatnego poradnictwa. Dwa najczęściej pojawiające się stanowiska to: (1) wszyscy obywatele powinni mieć nieograniczony dostęp do poradnictwa, (2) jedynie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Przy czym wśród badanych przeważała opinia, że PPiO powinno być bezpłatne dla osób uprawnionych do korzystania z niego. Pomimo różnic w szczegółowych rozwiązaniach badani zgodzili się co do tego, że PPiO powinno być dostępne dla obywateli w ramach powszechnego systemu, który będzie dostarczał usług wysokiej jakości.

Czy wiesz, że...

Większość badanych usługodawców, obywateli i instytucji wspierających opowiada się za stworzeniem powszechnego systemu PPiO. Badani różnili się natomiast co do tego, kto powinien świadczyć usługi w ramach takiego systemu. Najczęściej wskazywane do pełnienia tej roli były: samorządy terytorialne, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i kancelarie prawne. Zakres przedmiotowy, czyli zakres spraw, którymi miałyby zajmować się instytucje świadczące poradnictwo, nie powinien być ograniczony – taka opinia pojawiała się najczęściej.

Czy wiesz, że...

Instytucje publiczne świadczące poradnictwo robią to w ramach swoich ustawowych zakresów obowiązków, w związku z tym wykorzystują do tego posiadane zasoby ludzkie, lokalowe, sprzętowe oraz środki publiczne znajdujące się w ich budżetach. Podmioty niepubliczne z reguły nie mają własnych zasobów rzeczowych, ludzkich i finansowych, muszą je więc zdobywać z zewnątrz. Skala udzielanego dotychczas wsparcia dla PPiO jest bardzo niska – zaledwie 15% instytucji i organizacji, potencjalnie mogących udzielić takiego wsparcia, podjęło takie działania w latach 2011–2012. Przy czym najczęściej stosowaną formą pomocy udzielanej usługodawcom jest wsparcie rzeczowe (np. udostępnianie lokali), osobowe (np. delegowanie prawników) oraz edukacyjne (np. szkolenia dla doradców). Rzadko wsparcie ma charakter finansowy. Jeżeli już się pojawia, to w zasadzie wyłącznie w formie dotacji uzyskanej w drodze konkursu. Najczęściej ze wsparcia korzystają organizacje pozarządowe, w tym Biura Porad Obywatelskich. Podmioty wspierające PPiO nie wypracowały skutecznych metod monitorowania i oceny świadczonych usług poradniczych, ograniczają się do podstawowych sposobów oceny wykorzystanego wsparcia polegających na raportach merytorycznych i finansowych.

Czy wiesz, że...

Osoby, które skorzystały z PPiO, w zdecydowanej większości wysoko oceniają otrzymaną pomoc, podkreślając jej bezpłatność jako istotną zaletę, a także wskazując na kompetencje i zaangażowanie osób udzielających porad. Nieco ponad trzy czwarte osób korzystających z PPiO rozwiązało swój problem, z którym zwracało się po poradę. Podstawową słabością poradnictwa według jej beneficjentów jest przede wszystkim brak informacji o ofercie PPiO, o tym, gdzie i w jakim zakresie można skorzystać z poradnictwa.

Czy wiesz, że...

Bariery w korzystaniu z pomocy prawnej wynikają m.in. z: niskiej świadomości i wiedzy prawnej i obywatelskiej Polaków, braku wiedzy o istnieniu takiej możliwości (zwłaszcza tej bezpłatnej), stresu związanego z ubieganiem się o pomoc, lęku przed ośmieszeniem lub prawnymi konsekwencjami, wcześniejszych negatywnych doświadczeń nabytych w kontakcie z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Chociaż większość Polaków w okresie ostatnich pięciu lat nie deklarowała problemów prawnych, to zdecydowana większość z nich uważa, że potrzebne jest wprowadzenie powszechnego systemu bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj