Aktualności PPIO

Drugie konsultacje modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego już za nami...

Drugie konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Klinikę Prawa funkcjonującą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, odbyły się w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przede wszystkim przedstawiciele środowiska akademickiego reprezentujący Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w tym zarówno opiekunowie naukowi pracujący w Klinice Prawa (pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni), doktoranci, jak również studenci będący członkami Kliniki Prawa. Zgodnie z programem spotkania, konsultacje odbyły się jednego dnia i poświęcono na nie 4 godziny. Pierwsza część, polegała na wprowadzeniu uczestników w problematykę Projektu oraz założenia konsultowanego modelu. Uczestnicy konsultacji otrzymali także, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, wydruk dwóch prezentacji, w oparciu o które prowadzone były konsultacje, a także opracowany przez INPRIS 81-stronicowy dokument „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Podczas drugiej części zaprezentowano cztery warianty odnoszące się do poszczególnych elementów systemu, związanych z beneficjentami oraz kryteriami dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego; a także cztery warianty organizacji systemu oraz instytucji zarządzających systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Po prezentacji i wyjaśnieniu wariantów w odniesieniu do danego elementu, w oparciu o pytania wskazane w dokumencie do konsultacji, przeprowadzono dyskusję.

Ostatnia część konsultacji polegała na zaprezentowaniu pozostałych elementów systemu: usługodawców, osób udzielających porad prawnych i obywatelskich, metod udzielania porad prawnych i obywatelskich, kontroli i monitoringu, systemu finansowania oraz przeprowadzeniu w oparciu o pytania do poszczególnych elementów modelu, dyskusji. Konsultacje zakończyły się podsumowaniem dyskusji oraz odpowiedzią na kluczowe z punktu widzenia środowiska akademickiego pytanie o rolę klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług.

Opinie na temat poszczególnych elementów modelu zostały zawarte w Raporcie, który wkrótce zostanie udostępniony na stronie Projektu. Oceniając ogólnie wypowiedzi uczestników konsultacji na temat prezentowanego modelu, należy wskazać, że uczestnicy najczęściej odrzucali te warianty poszczególnych elementów modelu, które były określono zbyt szeroko – jako nie mające szansy na wprowadzenie ze względu na realne możliwości Państwa (finansowania systemu) w tym zakresie.

Należy wskazać, że w trakcie dyskusji uczestnicy konsultacji wskazywali na wiele istotnych wątpliwości i trudności w utworzeniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomimo powyższego wiele uwag miało charakter konstruktywnych rozwiązań. Wydaje się także zasadne twierdzenie, iż rekomendowano uregulowanie ostatecznego modelu w odrębnej ustawie prawnej.

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Obecne podaż i popyt w obszarze usług PPiO są dość ograniczone. Niewielkie zainteresowanie poradnictwem wynika przede wszystkim z niskiego poziomu świadomości prawnej Polaków oraz z niewielkiej oferty bezpłatnych usług poradniczych. Z badania ewidentnie wynika, że w dziedzinie poradnictwa to podaż jest czynnikiem silnie stymulującym popyt. Niewielka podaż wynika zaś przede wszystkim z ograniczonych możliwości i zasobów usługodawców, a także braku warunków prawnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi poradnictwa w Polsce.