Co nowego?

Nasz zespół

Koordynator Projektu:
Filip Czernicki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekspert ds. Upowszechniania:
dr Marta Janina Skrodzka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystent Projektu:
Anna Włodarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy projektu

DPPMPiPS logo s
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 693 47 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pozytek.gov.pl
www.pokl541.pozytek.gov.pl
 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 828 91 28/143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fupp.org.pl
 Instytut Spraw Publicznych
Instytut Spraw Publicznych

Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 556 42 60/76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.isp.org.pl


INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 465 82 92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.inpris.pl


Związek Biur Porad Obywatelskich
Związek Biur Porad Obywatelskich

ul. Kopernika 30, lok. 315
00-336 Warszawa
tel. 22 400 9687
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zbpo.org.pl 

Rola FUPP

Zadanie w ramach projektu: upowszechnianie rezultatów projektu w mediach, organizacja szkoleń i seminariów dla interesariuszy, koordynacja prac nad przewodnikiem po podmiotach świadczących poradnictwo oraz nad podręcznikiem trenerskim dotyczącym metodologii poradnictwa i szkoleń.
 
Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Program ten adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy. Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.


Fundacja

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania uniwersyteckich poradni w Polsce spełnia rolę wzmacniającą potencjał programu na przyszłość. W tym celu podejmowane są działania na rzecz standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej. Zgodnie ze Statutem Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności przez: wspieranie współpracy poradni, wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni, gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

Facebook

Więcej informacji o projekcie na stronie głównej poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Projekt pt "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w partnerstwie z czterema podmiotami.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się:

 1. Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce i zagranicą w postaci 4 raportów.
 2. Wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny. Opracowanie na bazie stworzonego modelu jednej spójnej polityki państwa w stosunku do podmiotów świadczących poradnictwo prawne.
 3. Upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania z bezpłatnych porad prawnych wśród interesariuszy (decydenci, grantodawcy, personel instytucji poradniczych) oraz klientów. Informowanie o wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązaniach.

Kim są REALIZATORZY projektu?

Projekt ma charakter partnerski.

 • Lider Partnerstwa:
  Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  Liderem Partnerstwa, a zarazem inicjatorem i beneficjentem projektu jest Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Projektu jako reprezentant lidera. Na DPP spoczywają przede wszystkim zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym organizacja spotkań dwóch ciał:
 • Rady Partnerów: główny organ zarządzający projektu, podejmujący kluczowe decyzje. W jej skład wchodzi Dyrektor Projektu oraz po dwóch przedstawicieli każdego z Partnerów.
 • Komitetu Konsultacyjnego: ciało o charakterze doradczym, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządów.


Obok DPP partnerami w ramach projektu są cztery organizacje pozarządowe, które bezpośrednio zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych lub wspierają tego rodzaju działalność, upowszechniając wiedzę na ten temat, prowadząc badania i wydając publikacje, w tym:

 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP)
  Zadanie w ramach projektu: upowszechnianie rezultatów projektu w mediach, organizacja szkoleń i seminariów dla interesariuszy, koordynacja prac nad przewodnikiem po podmiotach świadczących poradnictwo oraz nad podręcznikiem trenerskim dotyczącym metodologii poradnictwa i szkoleń.
 • Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS)
  Zadanie w ramach projektu: wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.
 • Instytut Spraw Publicznych
  Zadanie w ramach projektu: zaprojektowanie i przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych, które umożliwią pozyskanie danych na temat stanu, skali i sposobu funkcjonowania poradnictwa prawnego w Polsce oraz pokażą możliwości poprawy i rozwoju tego obszaru działalności społecznej.
 • Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO)
  Zadanie w ramach projektu: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Stworzenie poradnika na temat zastosowania zaprojektowanego modelu.

Działania podejmowane w ramach projektu:

 • badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • tworzenie zestawu rekomendacji, czyli modelu funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz propozycja długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • przedstawienie wyników badań na konferencji i seminariach;
 • nauczenie adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • informowanie społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Adresaci projektu:

Projekt ze względu na swój charakter badawczo-promocyjny adresowany jest przede wszystkim do:

 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich. 

Personel zarządzający ze strony Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych:

Z ramienia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP):

Koordynator Projektu:
Filip Czernicki

Ekspert ds. Upowszechniania:
dr Marta Janina Skrodzka

Asystent Projektu:
Anna Włodarczyk

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj