Raporty

Planowane działania Fundacji

W dobie szybkich i wielokierunkowych przemian gospodarczo-społecznych szeroka część obywateli znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie państwo obarczone licznymi problemami na skalę krajową nie zawsze potrafi dostrzec potrzeby i oczekiwania jednostki. Do podstawowych i zarazem trudno dostępnych usług w zakresie problemów codziennego życia obywateli należy bezpłatna pomoc prawna.

Bezpłatną pomoc prawną nasz system sądownictwa zapewniał do niedawma obywatelowi dopiero w postępowaniu procesowym przed Sądem. Pomimo uchwalenia nowej ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej wciąż nie wszyscy potrzebujący mają możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w postępowaniu przed procesowym, ani też nie ma odpowiedniej instytucji, która by zapewniała obywatelom bezpłatną informację o prawach i obowiązkach im przysługujących. Taką rolę muszą spełniać organizacje trzeciego sektora. Z pewnością dlatego właśnie Uniwersyteckie Poradnie Prawne odnotowują rosnące zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi oraz zyskują sobie uznanie wśród studentów i akademickiej kadry naukowej. Dotychczas z pomocy Uniwersyteckich Poradni Prawnych korzystało średnio kilkanaście tysięcy osób rocznie.

To właśnie Uniwersyteckie Poradnie Prawne pełniąc uzupełniającą rolę wobec działań administracji państwowej uświadamiają obywateli o ich prawach i obowiązkach.

Po pierwszych latach działań związanych z organizacją samej Fundacji, przeprowadzeniu kilku ważnych projektów, realizacji celów bezpośrednio związanych z pomocą finansową i merytoryczną poradniom, Fundacja podejmie szereg działań o charakterze edukacyjnym i wzmacniającym poradnie.

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupia się obecnie na:

 1. profesjonalizacji i standaryzacji działań poradni,
 2. wydaniu kolejnych publikacji,
 3. koordynacji i polepszeniu współpracy między poradniami,
 4. prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk,
 5. wzmocnienie bazy informatycznej i sprzętowej,
 6. promocji działalności uniwersyteckich poradni prawnych,
 7. budowanie i umacnianie współpracy międzynarodowej,
 8. pracy związanej z reformowaniem dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych,
 9. monitorowaniu stosowania prawa i jakości tworzonego prawa,
 10. rozszerzenie działalności poradni zwłaszcza o poradnictwo dla kobiet i organizacji pozarządowych.

Profesjonalizacja i standaryzacja działań poradni- działania te zaplanowane są jako zasadniczy cel na najbliższy rok i kolejne lata. Osiągnięcie tych założeń przede wszystkim ma wzmocnić pozycję poszczególnych poradni, a także zapewnić im stabilną przyszłość i uznanie w środowisku prawniczym. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim z dotacji celowych uzyskiwanych na poszczególne działania, takie jak szkolenia, konferencje, seminaria, publikacje.

Wydanie kolejnych publikacji- po pierwszym Almanachu "Uniwersytecka Poradnia Prawna – idea, organizacja, metodologia" Fundacja skupia się na przygotowaniu kolejnych podręczników dotyczących metodologii nauczania prawa w poradniach prawnych.

Koordynacji i polepszenia współpracy między poradniami- niniejszy cel będzie realizowany głównie dzięki uczestnictwu przedstawicieli poradni na spotkaniach na poziomie krajowym i osobistym kontaktom z pracownikami poszczególnych poradni (np. wszystkie poradnie będą regularnie wizytowane, w Warszawie będą odbywać się cykliczne szkolenia dla pracowników poradni). Ponadto Zarząd Fundacji pragnie utrzymać tradycję organizacji dwóch dorocznych Ogólnopolskicj Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk- Zarząd Fundacji będzie gromadził wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Zarząd Fundacji będzie nadal gromadził wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Dzięki zbieraniu półrocznych i rocznych raportów oraz przetwarzaniu danych statystycznych o działalności poradni możliwe będzie uzyskanie danych porównawczych, w tym oraz określanie trendów i kierunków w jakich powinny ewoluować poradnie. Dane te ukażą także statystyczny profil klienta oraz odpowiedzą na pytanie czy poradnie właściwie dobierają zakres tematyczny prowadzonego poradnictwa i informacji prawnej.

Wzmocnienie bazy informatycznej i sprzętowej- w oparciu o uzyskane dotacje oraz darowizny rzeczowe od firm i kancelarii prawniczych prowadzone będzie stałe działanie wspierające rozwój uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce. Zakupiony sprzęt zasili poradnie rozwijające się, jak też nowo powstałe.

Promocja działalności uniwersyteckich poradni prawnych- osiągnięcie niniejszego celu ma służyć zarówno samym poradniom (budowanie pozytywnego wizerunku) jak też lepszemu dotarciu do klientów. W zakresie działań związanych z tym celem znajduje się druk ulotek informujących o działalności i adresach poradni w Polsce, nawiązanie współpracy z największymi kancelariami prawniczymi i korporacjami prawniczymi, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej. Niezbędna jest także nieustanna kampania informacyjna o poradniach skierowana do urzędów samorządowych i państwowych, aby poradnie były traktowane jako trwała i poważna instytucja. Urzędy powinny zyskać zaufanie i zrozumienie dla działalności poradni, a w konsekwencji pomagać studentom w załatwianiu spraw związanych z pracą w poradniach.

Budowanie i umacnianie współpracy międzynarodowej- Polski program klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiodących tego typu programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno się dzielić zdobytym doświadczeniem oraz inicjować powstawanie poradni w regionie. W najbliższych planach powinno się uwzględnić możliwość zapraszania gości z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po to, aby wzięli udział w organizowanych szkoleniach, kursach, czy wizytach studyjnych. Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce poradniczej.

Praca związana z reformowaniem dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych- cel ten będzie realizowany przede wszystkim we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i ma na celu zmianę przepisów utrudniających funkcjonowanie organizacji poradniczych w Polsce oraz poprawę funkcjonowania systemu dostepu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto nasza Fundacja chciałaby się podjąć prowadzenia programu aktywizacji prawników praktyków do działalności Pro Publico Bono. Cel ten ponadto jest już realizowany przez organizację corocznego Konkursu Prawnik Pro Bono.

Monitorowaniu stosowania prawa i jakości tworzonego prawa- zadanie niezmiernie ważne i wymagające szczególnej uwagi. Dla jak najlepszej realizacji niniejszego zadania Zarząd przygotował ankiet sprawozdawcze wypełnianych przez poradnie.

Rozszerzenie działalności poradni zwłaszcza o poradnictwo dla kobiet i organizacji pozarządowych- zagadnienia te już teraz pojawiają się w działalności poradni. W "Ankiecie rozliczenia z dotacji od FUPP", zaznaczony jest między innymi podział na klientów: kobiety i mężczyzn, po to aby po zebraniu ankiet móc wygenerować informację o kobietach-klientkach klinik i głównych problemach z jakimi się zwracają. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane do tematu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki zbieranym informacjom będziemy mogli dowiedzieć się więcej na temat potrzeb NGO's. Jednocześnie jednak pragniemy aktywizować poradnie i nakłaniać je do świadczenia pomocy organizacjom trzeciego sektora.

Dzięki podejmowanym przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych działaniom, mamy nadzieję wzmocnić potencjał organizacyjny i samodzielność poszczególnych poradni. Dodatkowo liczymy, że zostanie wzmocniona sieć poradni oraz ich wzajemne kontakty.

Zaplanowane zadania powinny wzmocnić nie tylko administracyjnie, ale także merytorycznie poszczególne poradnie, a dodatkowym rezultatem będzie zacieśnienie współpracy oraz powołanie uniwersyteckich poradni prawnych we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. Zaplanowane równolegle zadania Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych mają zbudować najsilniejszą w regionie sieć uniwersyteckich poradni prawnych.

Wszelkie działania zarówno Zarządu Fundacji jak i poszczególnych poradni są zapowiadane i promowane za pośrednictwem listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą się znajdować na stronie domowej www.fupp.org.pl .

Ewaluacja działań każdej poradni będzie przeprowadzana w oparciu o sprawozdania merytoryczne, finansowe oraz szczegółową ankietę. Jak dotychczas nie były opracowane dokładne narzędzia sprawozdawcze, ale wraz z zamknięciem obecnego okresu rozliczeniowego i roku akademickiego zostanie po raz pierwszy przygotowana jednolita analiza statystyczna pracy poradni w Polsce.

Ze względu na bardzo rozbudowany charakter zadań leżących w zakresie opisywanego projektu, Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych podejmuje liczne starania o pokrycie zapotrzebowań finansowych na przyszłość. W tym celu już na etapie przedkładanego projektu Zarząd Fundacji uzyskał poparcie od kilku instytucji. Przy założeniu że zadane cele będą osiągane można antycypować, że dotychczasowi partnerzy będą wspomagać projekt także w przyszłości.

Ponadto w miarę zdobywanych doświadczeń Zarząd Fundacji planuje zaangażowanie jak najliczniejszego grona darczyńców i partnerów finansowych do opisywanego projektu. Oprócz fundacji oraz instytucji krajowych i zagranicznych planuje się zaangażowanie korporacji prawniczych oraz firm i kancelarii prawnych w dotowanie tegoż, jakże społecznie użytecznego, projektu.

Jednocześnie zaś docelowy model finansowania działalności poradni zakłada, że będą one finansowane wyłącznie przez uniwersytety, a jedynie działalność o charakterze sieciowym i strukturalnym wykonywana będzie przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W przyszłości poszczególne poradnie mogły podejmować większość zadań samodzielnie, a Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pełnił będzie jedynie rolę wspomagającą.

Logotyp

Logo FUPP

 

 

 

 

 

WERSJA POLSKA LOGOTYPU FUNDACJI

Logo w pliku graficznym >>>
Plik JPG 635 KB
Logo wektorowe (w krzywych) >>>
Plik PDF 24,4 KB

Logo biało-czarne >>>
Plik GIF 10 KB

Logo szare >>>
Plik GIF 10 KB

 

WERSJA ANGIELSKA LOGOTYPU FUNDACJI

Logo w pliku graficznym >>>
Plik JPG 559 KB

Logo granatowe (w krzywych) >>>
Plik PDF 18 KB

Misja

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.

Program ten adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy.

Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.

Historia

Od 1 października 1997 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Uniwersytecka Poradnia Prawna, zaś już na początku 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie uruchomione zostały zajęcia „Klinika Prawa”.

Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej ma również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. W maju 1998 roku, w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: “Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych”, podczas której odbyła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce. Szczególną wartość odniosło również owe seminarium pod względem propagandowym, gdyż było połączone z Ogólnopolskim Zjazdem Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Prawa. Spotkanie w Szczecinie zaowocowało znacznym przyspieszeniem rozwoju idei w Polsce. W zaledwie kilka lat po tej konferencji funkcjonowały już Poradnie na Wydziałach Prawa w: Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi i Szczecinie.

Poradnie w Polsce odnotowują rosnące zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi oraz zyskują sobie uznanie wśród studentów i kadry naukowej. Obecnie można potwierdzić, że niemalże wszystkie założenia programu zostały osiągnięte. Zajęcia Klinik Prawa stanowią część programu nauczania prawa na Wydziałach Prawa i Administracji i są zaliczane studentom jako tak zwany przedmiot specjalizacyjny. Tym samym studenci mają niezwykłą możliwość posiąść już w trakcie studiów uniwersyteckich umiejętność pracy z klientem, praktycznego rozwiązywania problemów natury prawnej. Poprzez pomoc potrzebującym i najuboższym członkom naszego społeczeństwa wzrasta też ich społeczne uwrażliwienie.

Rokrocznie w programie uczestniczy w całej Polsce prawie 2000 studentów nadzorowanych przez przeszło 350 pracowników naukowych rozpatrując co roku kilkunastu tysięcy spraw. W ramach pracy w Poradni studenci udzielają porad pisząc opinie, przygotowując pisma procesowe, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi, oraz podejmując interwencje. Obecnie pod opieką koordynatorów prowadzone są zespoły między innymi w następujących obszarach prawa: sekcje cywilne, sekcje administracyjne, sekcje prawa pracy, sekcje prawa karnego, sekcja praw uchodźców, sekcje praw kobiet, sekcje zajmujące się pomocą prawną dla osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Największe cele, jakie udało się osiągnąć Fundacji

Budowanie pozycji, wizerunku oraz ram dla działalności poradni i FUPP:

 1. bardzo sprawne i szybkie ukonstytuowanie się samej Fundacji,
 2. zbudowania i zintegrowanie "sieci" poradni w Polsce,
 3. wzbudzenia poczucia jedności pomiędzy poradniami,
 4. poprzez udzielane wywiady i relację z prowadzonych projektów poradnie coraz szerzej są prezentowane w mediach,
 5. zacieśnienie współpracy poradni ze środowiskiem organizacji pozarządowych i na trwałe wpisanie się w krajobraz tego sektora (choć poradnie wprost do niego nie należą),
 6. Fundacja uzyskała w niezmiernie krótkim czasie silną pozycję w środowisku organizacji pozarządowych (lider Pozarządowej Platformy Poradniczej i członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych),
 7. uzyskanie listów poparcia od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
 8. poprowadzenie sesji poświęconej uniwersyteckim poradniom podczas kilku ogólnopolskich Zjazdw Dziekanów Wydziałów Prawa,
 9. instytucjonalizacja i zacieśnienie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
 10. podnoszenie i egzekwowanie Standardów działania wszystkich poradni (w 2003 roku prawie wszystkie poradnie podpisały umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w 2002 tylko dwie),
 11. przygotowanie projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych (prace nad tym projektem zawieszono) oraz udział w pracach zespołu roboczego powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości i udział w pracach Zespołu w Kancelarii Prezydenta w celu opracowania ustawy o pomocy prawnej; ostatecznie ustawa o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej nie uwzględnia klinik prawa ale Prezes Fundacji został powołany w skład Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości.
 12. członkowie Zarządu odwiedzili wszystkie istniejące w Polsce poradnie, wielokrotnie odbywając rozmowy nie tylko z przedstawicielami samych poradni, ale także z władzami wydziałowymi,
 13. organizowanie pod auspicjami Fundacji co pół roku konferencji szkoleniowych dla przedstawicieli poradni,
 14. zorganizowanie kilku międzynarodowych konferencji poświęconej edukacji klinicznej,
 15. przeprowadzanie we współpracy z redakcją Rzeczpospolitej rokrocznego Konkursu Prawnik Pro Bono,
 16. wydanie kilkunastu pozycji książkowych mających charakter podręczników i monogafii dotyczących funkcjonowania poradni prawnych,

  Fundraising:

 17. uzyskanie wsparcia od Fundacji im. S. Batorego pozwalającej na przeprowadzenie cyklicznych konkursów regrantingowych dla poradni,
 18. dzięki staraniom Fundacji, Stowarzyszenie ELSA Poland, które było prawnym właścicielem części sprzętu w poradniach (na podstawie datacji jakie otrzymało w ubiegłych latach od Fundacji im. S. Batorego) przekazało wcześniej zakupiony sprzęt na rzecz samych poradni,
 19. poradnie z 12 miast otrzymały sprzęt komputerowy znacznej wartości przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakupiony ze środków UE,
 20. kancelaria Baker & McKenzie przekazała dwa komputery na rzecz poradni w Polsce, które w drodze konkursu trafiły do dwóch najbardziej potrzebujących poradni,
 21. Polskie Wydawnictwa Profesjonalne przekazały jeden program LEX Omega, który w drodze konkursu został przekazany do poradni,
 22. międzynarodowa kancelaria Linklaters postanowiła oddelegować swoich pięciu prawników do pracy Pro Bono w poradni,
 23. Wydawnictwo C.H. Beck rokrocznie przekazuje dla wszystkich klinik prawa programy informacji prawniczej LEGALIS (zbiór ustaw z komentarzami).

Łączna wartość przekazanych lub zakontraktowanych dotychczas przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych środków oraz sprzętu i programów komputerowych na rzecz poradni wynosi: 597 855,20 zł.

Zadania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania uniwersyteckich poradni w Polsce spełnia rolę wzmacniającą potencjał programu na przyszłość. W tym celu podejmowane są działania na rzecz standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej. Zgodnie ze Statutem Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności przez: wspieranie współpracy poradni, wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni, gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

Polski program klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiodących tego typu programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno się dzielić zdobytym doświadczeniem oraz inicjować powstawanie poradni w regionie. W najbliższych planach powinno się uwzględnić możliwość zapraszania gości z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po to, aby wzięli udział w organizowanych szkoleniach oraz kursach. Podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w listopadzie 2002 r. przede wszystkim poszerzano wiedzę o programie i zaplanowano zadania na przyszłość. Powołana został także platforma wymiany informacji i doświadczeń o tematyce klinicznej, której regionalnym koordynatorem została Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W celu zdobywania nowych i poszerzania posiadanych umiejętności w prowadzeniu programu, mamy zamiar rozbudować i wzmocnić istniejąca więź z amerykańskimi ośrodkami akademickimi. Tym samym chcielibyśmy kontynuować, dobrze rokującą na przyszłość, współpracę z Georgetown University i Catholic University z Waszyngtonu czy Columbia University z Nowego Jorku. Chcielibyśmy aby zarówno osoby nadzorujące pracę studentów jak i sami studenci mieli możliwość wziąć udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych w USA, zaś profesorowie z USA przeprowadzali szkolenia dla pracowników naukowych i studentów w Polsce. Ta wymiana doświadczeń jest szczególnie dla nas cenna, jako że zdajemy sobie sprawę, że najlepszym źródłem informacji o programie są szkolenia prowadzone przez osoby mające wieloletnie doświadczenie z programem edukacji klinicznej.

Ponieważ zasadniczą część programu klinicznego stanowi rzetelna i jak najpełniejsza pomoc prawna udzielana osobom, których nie stać na profesjonalną pomoc adwokata czy radcy prawnego, dlatego zadaniem Fundacji będzie dalsze doskonalenie i szkolenie zarówno kadry pracowników naukowych, jak i pracujących w klinikach studentów. Intencją osób odpowiedzialnych jest ponadto rozwinięcie pola zainteresowań o kolejne obszary prawa oraz poszerzenie liczby studentów biorących udział w programie.

Niezbędna jest także nieustanna kampania informacyjna o poradniach skierowana do urzędów samorządowych i państwowych, aby poradnie były traktowane jako trwała i poważna instytucja. Urzędy powinny zyskać zaufanie i zrozumienie dla działalności poradni, a w konsekwencji pomagać studentom w załatwianiu spraw związanych z pracą w poradniach.

Ponadto stawiamy sobie za cel usprawnieniem jakości i formy prowadzenia programu. Istnieje potrzeba ścisłej współpracy pomiędzy powstającymi w Polsce poradniami prawnymi, nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz informowania ich o bieżącej działalności poradni. Kontakty te mają na celu promocję poradni i rozpowszechnienie informacji na temat ich działalności, zwłaszcza wśród osób najbardziej potrzebujących.

W ramach zaplanowanych innych zadań znajdują się:

 • zorganizowanie we współpracy z poradniami programu letnich praktyk w kancelariach prawniczych (absolwenci poradni mogą odbywać praktykę w kancelarii i jednocześnie doradzać w poradni, a patroni z kancelarii będą zaś nadzorować ich pracę w poradni),
 • uzyskanie przez studentów prawa zaliczania pracy w klinikach, jako praktyk zawodowych,
 • odbywanie obowiązkowych praktyk przez aplikantów adwokackich, radcowskich i prokuratorskich w Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 • zaangażowanie firm i kancelarii prawniczych w bieżącą pomoc merytoryczną, finansową, a czasem rzeczową (np. darowizna wymienianego starego sprzętu komputerowego),
 • utworzenie forum firm i kancelarii prawniczych, w ramach którego można by rozpocząć poważną dyskusję na temat reformy systemu edukacji prawniczej oraz poprawy systemu dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.

Wszelkie działania zarówno Zarządu Fundacji jak i poszczególnych poradni są zapowiadane i promowane za pośrednictwem listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą się znajdować na stronie: www.fupp.org.pl.

Ewaluacja działań każdej poradni będzie przeprowadzana w oparciu o sprawozdania merytoryczne oraz szczegółową ankietę. W tym celu opracowane zostało narzędzie sprawozdawcze, za pomocą którego zebierane są dokładne informacje statyczne co pół roku.

Zarząd Fundacji gromadzi wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Dzięki zbieraniu i przetwarzaniu danych statystycznych o działalności poradni możliwe będzie uzyskanie danych porównawczych oraz określanie trendów i kierunków w jakich powinny ewoluować poradnie.

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2002 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2002 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2003 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2003 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2004 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2004 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2005 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2005 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2006 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2006 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2007 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2007 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2008 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2008 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2009 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2009 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2010 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2010 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2011 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2011 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2012 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2012 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2013 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2013 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2014 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2014 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2015 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2015 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2016 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2016 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2017 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2017 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2018 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2018 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2019 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie finansowe FUPP za 2019 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2020 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2020 rok (plik w formacie pdf) >>>

Jak przekazać dotację Fundacji?

Podatek od spadków i darowizn.
Zgodnie z art. 16 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. nabycie przez fundacje darowizn z pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych w drodze darowizny jest wolne od podatku, co oznacza, że obowiązkiem nie jest obciążany ani obdarowany ani darczyńca.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Darowizna od osoby fizycznej na rzecz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizną na cele naukowe, oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Odliczeniu od dochodu podlega zatem kwota darowizny do wysokości 10% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej: u.p.d.o.f.).

Wartość darowizny pieniężnej odpowiada oczywiście kwocie udokumentowanej dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Wartość darowizny rzeczowej oblicza się na podstawie dokumentów świadczących o poniesionym wydatku. Tym dokumentem jest faktura VAT, którą powinien wystawić darczyńca (art. 26 ust. 7 u.p.d.o.f.). Jeżeli faktura nie jest wystawiana, to wartość darowizny podlega wykazaniu innymi dokumentami, np. dowodem zakupu.

W wypadku, gdy przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny oblicza się uwzględniając VAT - tzn. odlicza się kwotę brutto (art. 26 ust. 6 u.p.d.o.f.).

Podatek dochodowy od osób prawnych.
Darowizna od osoby prawnej na rzecz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizną na cele naukowe, oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Odliczeniu od dochodu podlega zatem kwota darowizny do wysokości 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: u.p.d.o.p.).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny oblicza się uwzględniając VAT - tzn. odlicza się kwotę brutto (art. 18 ust. 1b u.p.d.o.p.).

Podatek od towarów i usług (VAT).
Darczyńca, który świadczy darowiznę rzeczową, zobowiązany jest do zapłaty VAT-u. Powinien on wystawić fakturę wewnętrzną. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega darowizna rzeczy używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało darczyńcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 7 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (źródło: www.mpips.gov.pl)

Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz organizacja pożytku publicznego, zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 listopada 2003 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1997) od dnia 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu podlegać będą darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu ( art. 18, ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a organizacją pozarządową (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2) jest niebędąca jednostką sektora finansów publicznych osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej - a więc również fundacje i stowarzyszenia.

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2004 roku odliczeniu podlegać będą darowizny dokonane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj