Konferencje

II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała w Ełku II Ogólnopolską Konferencję Studenckich Poradni Prawnych. Tematem wiodącym spotkania była kwestia odpowiedzialności zawodowej prawników.
Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Patronat medialny objęła Edukacja Prawnicza.

W dniach 23 - 25 kwietnia 2004r. w hotelu Horeka w Ełku Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) zorganizowała II Ogólnopolską Konferencję Studenckich Poradni Prawnych. Tematem wiodącym była "Odpowiedzialność zawodowa prawników". Konferencja zgromadziła 60 uczestników ze studenckich poradni oraz klinik prawnych, działających przy wydziałach prawa uniwersytetów w Krakowie, Warszawie (Uniwersytet Warszawski), Lublinie (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) Rzeszowie, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Słubicach, Toruniu, Łodzi, Białymstoku (Uniwersytet w Białymstoku i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej) i Wrocławiu oraz pracowników Fundacji Academii Iuris z Warszawy. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin prawa, pracownicy naukowi, praktycy, a także przedstawiciele Fundacji, która wspiera działalność studenckich poradni. Gościem honorowym obrad był Edwin Rehosh - prezes Public Interest Law Initiative działającej na rzecz ruchu klinicznego na świecie.

Konferencja Poradni Prawnych Ełk 2003 Konferencja Poradni Prawnych Ełk 2003 Konferencja Poradni Prawnych Ełk 2003 Konferencja Poradni Prawnych Ełk 2003

Konferencja rozpoczęła się powitaniem przez gospodarzy - Prezesa Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu w Białymstoku - Artura Redzimskiego oraz Prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Filipa Czernickiego.

Jednym z najistotniejszych punktów spotkania była dyskusja panelowa na temat projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych i świadczeniu pomocy prawnej przez studentów uczelnianych poradni prawnych. Studenci wyrażali poglądy odnośnie sposobu aktywnego uczestniczenia w sprawach klientów przed sądem. Zwracali uwagę, że udzielona pisemna porada prawna w sprawach zawiłych jest niewystarczająca z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia klientów. Nie są oni w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw, stąd też pomoc studentów na rozprawie byłaby wskazana. Z drugiej jednak strony, zauważano, że z uwagi m.in. na brak przeprowadzania symulacji rozpraw w toku studiów, studenci nie mają wystarczającego przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu prawnika. Z tego powodu mogą mieć kłopoty w reprezentowaniu klientów, które jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Innym z tematów dyskusji była kwestia opodatkowania poradni prawnych podatkiem VAT.

Uczestnicy konferencji wysłuchali kilku wykładów. Pierwszym mówcą był prof. dr hab. Leonard Etel z Zakładu Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem była kwestia odpowiedzialności osób tworzących prawo. Wykładowca zwrócił uwagę na zjawisko "psucia prawa" - nieprzestrzegania techniki legislacyjnej w tym zbyt duży pośpiech w tworzeniu ustaw i niewystarczające konsultowanie się z ekspertami.

W kolejnym wykładzie, mgr Izabela Kraśnicka, asystent na UwB oraz członek zarządu FUPP wyjaśniła istotę obywatelstwa Unii Europejskiej. Wskazała, że obywatelom UE przysługują prawo do swobodnego przebywania i poruszania się na terytorium UE, udziału w wyborach do władz lokalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE, czy prawo do petycji do Parlamentu Europejskiego.

Problematykę odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek działalności prokuratora i sędziego przybliżył w swoim referacie dr Arkadiusz Bieliński z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku. W szczególności wykładowca poruszył temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wadliwe orzeczenia sądowe, kładąc szczególny nacisk na tryb stwierdzenia niezgodności takiego orzeczenia z prawem.

Kolejnym wystąpieniem był wykład gościa honorowego spotkania - Edwina Rekosha, który starał się przedstawić instytucję pomocy prawnej w Stanach Zjednoczonych wykonywanej przez prawników pro bono. Zwrócił uwagę, że z obowiązek udzielenia pomocy prawnej osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną wynika z zawodowej odpowiedzialności prawników i stanowi to ich etyczny obowiązek. Ważnym aspektem w działalności prawnika pro bono jest także pomoc prawna organizacjom pozarządowym oraz działanie na rzecz poprawy jakości prawa.

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się sesja poświęcona odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i adwokatów. Referentami byli dr Andrzej Ważny z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i mec. Jerzy Szeleszyński z Okręgowej Rady Adwokackiej z Suwałk. Obaj prelegenci ze znawstwem przedstawili instytucję immunitetu sędziego i adwokata oraz tryb postępowania dyscyplinarnego, przeplatając wypowiedzi anegdotami ze swojej praktyki zawodowej.

W trakcie konferencji przedstawione zostały także listy poparcia dla działalności poradni studenckich od prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Spotkanie stało się także okazją do zapoznania uczestników z zasadami uczestnictwa w konkursach grantowych organizowanych przez FUPP.

II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych odbyła się dzięki wsparciu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Patronat medialny nad spotkaniem objęła Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj