Co nowego?

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest jednym z partnerów realizujących projekt „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego”.

Wraz z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Spraw Publicznych, Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich planujemy m.in.:

 • zwiększyć kompetencje instytucji poradniczych;
 • poszerzyć wiedzę osób niezamożnych o możliwościach i zakresie korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Działania w ramach projektu:

 • przeprowadzimy badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • stworzymy zestaw rekomendacji , czyli model funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz przedstawimy propozycję długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • poinformujemy adresatów projektu o wynikach badań poprzez zorganizowanie konferencji i seminariów;
 • nauczymy adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • poinformujemy ogół społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: naszą stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Do kogo adresowany jest projekt:

 • Ze względu na swój charakter (badawczo-promocyjny) projekt adresujemy przede wszystkim do:
 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich.

Dodatkowe informacje o Projekcie znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty” oraz na stronie internetowej Projektu: www.ppio.eu. Zapraszamy.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj