Co nowego?

Planowane działania Fundacji

W dobie szybkich i wielokierunkowych przemian gospodarczo-społecznych szeroka część obywateli znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie państwo obarczone licznymi problemami na skalę krajową nie zawsze potrafi dostrzec potrzeby i oczekiwania jednostki. Do podstawowych i zarazem trudno dostępnych usług w zakresie problemów codziennego życia obywateli należy bezpłatna pomoc prawna.

Bezpłatną pomoc prawną nasz system sądownictwa zapewniał do niedawma obywatelowi dopiero w postępowaniu procesowym przed Sądem. Pomimo uchwalenia nowej ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej wciąż nie wszyscy potrzebujący mają możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w postępowaniu przed procesowym, ani też nie ma odpowiedniej instytucji, która by zapewniała obywatelom bezpłatną informację o prawach i obowiązkach im przysługujących. Taką rolę muszą spełniać organizacje trzeciego sektora. Z pewnością dlatego właśnie Uniwersyteckie Poradnie Prawne odnotowują rosnące zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi oraz zyskują sobie uznanie wśród studentów i akademickiej kadry naukowej. Dotychczas z pomocy Uniwersyteckich Poradni Prawnych korzystało średnio kilkanaście tysięcy osób rocznie.

To właśnie Uniwersyteckie Poradnie Prawne pełniąc uzupełniającą rolę wobec działań administracji państwowej uświadamiają obywateli o ich prawach i obowiązkach.

Po pierwszych latach działań związanych z organizacją samej Fundacji, przeprowadzeniu kilku ważnych projektów, realizacji celów bezpośrednio związanych z pomocą finansową i merytoryczną poradniom, Fundacja podejmie szereg działań o charakterze edukacyjnym i wzmacniającym poradnie.

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupia się obecnie na:

 1. profesjonalizacji i standaryzacji działań poradni,
 2. wydaniu kolejnych publikacji,
 3. koordynacji i polepszeniu współpracy między poradniami,
 4. prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk,
 5. wzmocnienie bazy informatycznej i sprzętowej,
 6. promocji działalności uniwersyteckich poradni prawnych,
 7. budowanie i umacnianie współpracy międzynarodowej,
 8. pracy związanej z reformowaniem dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych,
 9. monitorowaniu stosowania prawa i jakości tworzonego prawa,
 10. rozszerzenie działalności poradni zwłaszcza o poradnictwo dla kobiet i organizacji pozarządowych.

Profesjonalizacja i standaryzacja działań poradni- działania te zaplanowane są jako zasadniczy cel na najbliższy rok i kolejne lata. Osiągnięcie tych założeń przede wszystkim ma wzmocnić pozycję poszczególnych poradni, a także zapewnić im stabilną przyszłość i uznanie w środowisku prawniczym. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim z dotacji celowych uzyskiwanych na poszczególne działania, takie jak szkolenia, konferencje, seminaria, publikacje.

Wydanie kolejnych publikacji- po pierwszym Almanachu "Uniwersytecka Poradnia Prawna – idea, organizacja, metodologia" Fundacja skupia się na przygotowaniu kolejnych podręczników dotyczących metodologii nauczania prawa w poradniach prawnych.

Koordynacji i polepszenia współpracy między poradniami- niniejszy cel będzie realizowany głównie dzięki uczestnictwu przedstawicieli poradni na spotkaniach na poziomie krajowym i osobistym kontaktom z pracownikami poszczególnych poradni (np. wszystkie poradnie będą regularnie wizytowane, w Warszawie będą odbywać się cykliczne szkolenia dla pracowników poradni). Ponadto Zarząd Fundacji pragnie utrzymać tradycję organizacji dwóch dorocznych Ogólnopolskicj Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk- Zarząd Fundacji będzie gromadził wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Zarząd Fundacji będzie nadal gromadził wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Dzięki zbieraniu półrocznych i rocznych raportów oraz przetwarzaniu danych statystycznych o działalności poradni możliwe będzie uzyskanie danych porównawczych, w tym oraz określanie trendów i kierunków w jakich powinny ewoluować poradnie. Dane te ukażą także statystyczny profil klienta oraz odpowiedzą na pytanie czy poradnie właściwie dobierają zakres tematyczny prowadzonego poradnictwa i informacji prawnej.

Wzmocnienie bazy informatycznej i sprzętowej- w oparciu o uzyskane dotacje oraz darowizny rzeczowe od firm i kancelarii prawniczych prowadzone będzie stałe działanie wspierające rozwój uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce. Zakupiony sprzęt zasili poradnie rozwijające się, jak też nowo powstałe.

Promocja działalności uniwersyteckich poradni prawnych- osiągnięcie niniejszego celu ma służyć zarówno samym poradniom (budowanie pozytywnego wizerunku) jak też lepszemu dotarciu do klientów. W zakresie działań związanych z tym celem znajduje się druk ulotek informujących o działalności i adresach poradni w Polsce, nawiązanie współpracy z największymi kancelariami prawniczymi i korporacjami prawniczymi, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej. Niezbędna jest także nieustanna kampania informacyjna o poradniach skierowana do urzędów samorządowych i państwowych, aby poradnie były traktowane jako trwała i poważna instytucja. Urzędy powinny zyskać zaufanie i zrozumienie dla działalności poradni, a w konsekwencji pomagać studentom w załatwianiu spraw związanych z pracą w poradniach.

Budowanie i umacnianie współpracy międzynarodowej- Polski program klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiodących tego typu programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno się dzielić zdobytym doświadczeniem oraz inicjować powstawanie poradni w regionie. W najbliższych planach powinno się uwzględnić możliwość zapraszania gości z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po to, aby wzięli udział w organizowanych szkoleniach, kursach, czy wizytach studyjnych. Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce poradniczej.

Praca związana z reformowaniem dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych- cel ten będzie realizowany przede wszystkim we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i ma na celu zmianę przepisów utrudniających funkcjonowanie organizacji poradniczych w Polsce oraz poprawę funkcjonowania systemu dostepu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto nasza Fundacja chciałaby się podjąć prowadzenia programu aktywizacji prawników praktyków do działalności Pro Publico Bono. Cel ten ponadto jest już realizowany przez organizację corocznego Konkursu Prawnik Pro Bono.

Monitorowaniu stosowania prawa i jakości tworzonego prawa- zadanie niezmiernie ważne i wymagające szczególnej uwagi. Dla jak najlepszej realizacji niniejszego zadania Zarząd przygotował ankiet sprawozdawcze wypełnianych przez poradnie.

Rozszerzenie działalności poradni zwłaszcza o poradnictwo dla kobiet i organizacji pozarządowych- zagadnienia te już teraz pojawiają się w działalności poradni. W "Ankiecie rozliczenia z dotacji od FUPP", zaznaczony jest między innymi podział na klientów: kobiety i mężczyzn, po to aby po zebraniu ankiet móc wygenerować informację o kobietach-klientkach klinik i głównych problemach z jakimi się zwracają. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane do tematu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki zbieranym informacjom będziemy mogli dowiedzieć się więcej na temat potrzeb NGO's. Jednocześnie jednak pragniemy aktywizować poradnie i nakłaniać je do świadczenia pomocy organizacjom trzeciego sektora.

Dzięki podejmowanym przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych działaniom, mamy nadzieję wzmocnić potencjał organizacyjny i samodzielność poszczególnych poradni. Dodatkowo liczymy, że zostanie wzmocniona sieć poradni oraz ich wzajemne kontakty.

Zaplanowane zadania powinny wzmocnić nie tylko administracyjnie, ale także merytorycznie poszczególne poradnie, a dodatkowym rezultatem będzie zacieśnienie współpracy oraz powołanie uniwersyteckich poradni prawnych we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. Zaplanowane równolegle zadania Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych mają zbudować najsilniejszą w regionie sieć uniwersyteckich poradni prawnych.

Wszelkie działania zarówno Zarządu Fundacji jak i poszczególnych poradni są zapowiadane i promowane za pośrednictwem listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą się znajdować na stronie domowej www.fupp.org.pl .

Ewaluacja działań każdej poradni będzie przeprowadzana w oparciu o sprawozdania merytoryczne, finansowe oraz szczegółową ankietę. Jak dotychczas nie były opracowane dokładne narzędzia sprawozdawcze, ale wraz z zamknięciem obecnego okresu rozliczeniowego i roku akademickiego zostanie po raz pierwszy przygotowana jednolita analiza statystyczna pracy poradni w Polsce.

Ze względu na bardzo rozbudowany charakter zadań leżących w zakresie opisywanego projektu, Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych podejmuje liczne starania o pokrycie zapotrzebowań finansowych na przyszłość. W tym celu już na etapie przedkładanego projektu Zarząd Fundacji uzyskał poparcie od kilku instytucji. Przy założeniu że zadane cele będą osiągane można antycypować, że dotychczasowi partnerzy będą wspomagać projekt także w przyszłości.

Ponadto w miarę zdobywanych doświadczeń Zarząd Fundacji planuje zaangażowanie jak najliczniejszego grona darczyńców i partnerów finansowych do opisywanego projektu. Oprócz fundacji oraz instytucji krajowych i zagranicznych planuje się zaangażowanie korporacji prawniczych oraz firm i kancelarii prawnych w dotowanie tegoż, jakże społecznie użytecznego, projektu.

Jednocześnie zaś docelowy model finansowania działalności poradni zakłada, że będą one finansowane wyłącznie przez uniwersytety, a jedynie działalność o charakterze sieciowym i strukturalnym wykonywana będzie przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W przyszłości poszczególne poradnie mogły podejmować większość zadań samodzielnie, a Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pełnił będzie jedynie rolę wspomagającą.

Logotyp

Logo FUPP

 

 

 

 

 

WERSJA POLSKA LOGOTYPU FUNDACJI

Logo w pliku graficznym >>>
Plik JPG 635 KB
Logo wektorowe (w krzywych) >>>
Plik PDF 24,4 KB

Logo biało-czarne >>>
Plik GIF 10 KB

Logo szare >>>
Plik GIF 10 KB

 

WERSJA ANGIELSKA LOGOTYPU FUNDACJI

Logo w pliku graficznym >>>
Plik JPG 559 KB

Logo granatowe (w krzywych) >>>
Plik PDF 18 KB

Zadania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania uniwersyteckich poradni w Polsce spełnia rolę wzmacniającą potencjał programu na przyszłość. W tym celu podejmowane są działania na rzecz standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej. Zgodnie ze Statutem Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności przez: wspieranie współpracy poradni, wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni, gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

Polski program klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiodących tego typu programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno się dzielić zdobytym doświadczeniem oraz inicjować powstawanie poradni w regionie. W najbliższych planach powinno się uwzględnić możliwość zapraszania gości z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po to, aby wzięli udział w organizowanych szkoleniach oraz kursach. Podczas konferencji regionalnej, która odbyła się w listopadzie 2002 r. przede wszystkim poszerzano wiedzę o programie i zaplanowano zadania na przyszłość. Powołana został także platforma wymiany informacji i doświadczeń o tematyce klinicznej, której regionalnym koordynatorem została Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W celu zdobywania nowych i poszerzania posiadanych umiejętności w prowadzeniu programu, mamy zamiar rozbudować i wzmocnić istniejąca więź z amerykańskimi ośrodkami akademickimi. Tym samym chcielibyśmy kontynuować, dobrze rokującą na przyszłość, współpracę z Georgetown University i Catholic University z Waszyngtonu czy Columbia University z Nowego Jorku. Chcielibyśmy aby zarówno osoby nadzorujące pracę studentów jak i sami studenci mieli możliwość wziąć udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych w USA, zaś profesorowie z USA przeprowadzali szkolenia dla pracowników naukowych i studentów w Polsce. Ta wymiana doświadczeń jest szczególnie dla nas cenna, jako że zdajemy sobie sprawę, że najlepszym źródłem informacji o programie są szkolenia prowadzone przez osoby mające wieloletnie doświadczenie z programem edukacji klinicznej.

Ponieważ zasadniczą część programu klinicznego stanowi rzetelna i jak najpełniejsza pomoc prawna udzielana osobom, których nie stać na profesjonalną pomoc adwokata czy radcy prawnego, dlatego zadaniem Fundacji będzie dalsze doskonalenie i szkolenie zarówno kadry pracowników naukowych, jak i pracujących w klinikach studentów. Intencją osób odpowiedzialnych jest ponadto rozwinięcie pola zainteresowań o kolejne obszary prawa oraz poszerzenie liczby studentów biorących udział w programie.

Niezbędna jest także nieustanna kampania informacyjna o poradniach skierowana do urzędów samorządowych i państwowych, aby poradnie były traktowane jako trwała i poważna instytucja. Urzędy powinny zyskać zaufanie i zrozumienie dla działalności poradni, a w konsekwencji pomagać studentom w załatwianiu spraw związanych z pracą w poradniach.

Ponadto stawiamy sobie za cel usprawnieniem jakości i formy prowadzenia programu. Istnieje potrzeba ścisłej współpracy pomiędzy powstającymi w Polsce poradniami prawnymi, nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz informowania ich o bieżącej działalności poradni. Kontakty te mają na celu promocję poradni i rozpowszechnienie informacji na temat ich działalności, zwłaszcza wśród osób najbardziej potrzebujących.

W ramach zaplanowanych innych zadań znajdują się:

 • zorganizowanie we współpracy z poradniami programu letnich praktyk w kancelariach prawniczych (absolwenci poradni mogą odbywać praktykę w kancelarii i jednocześnie doradzać w poradni, a patroni z kancelarii będą zaś nadzorować ich pracę w poradni),
 • uzyskanie przez studentów prawa zaliczania pracy w klinikach, jako praktyk zawodowych,
 • odbywanie obowiązkowych praktyk przez aplikantów adwokackich, radcowskich i prokuratorskich w Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 • zaangażowanie firm i kancelarii prawniczych w bieżącą pomoc merytoryczną, finansową, a czasem rzeczową (np. darowizna wymienianego starego sprzętu komputerowego),
 • utworzenie forum firm i kancelarii prawniczych, w ramach którego można by rozpocząć poważną dyskusję na temat reformy systemu edukacji prawniczej oraz poprawy systemu dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.

Wszelkie działania zarówno Zarządu Fundacji jak i poszczególnych poradni są zapowiadane i promowane za pośrednictwem listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą się znajdować na stronie: www.fupp.org.pl.

Ewaluacja działań każdej poradni będzie przeprowadzana w oparciu o sprawozdania merytoryczne oraz szczegółową ankietę. W tym celu opracowane zostało narzędzie sprawozdawcze, za pomocą którego zebierane są dokładne informacje statyczne co pół roku.

Zarząd Fundacji gromadzi wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Dzięki zbieraniu i przetwarzaniu danych statystycznych o działalności poradni możliwe będzie uzyskanie danych porównawczych oraz określanie trendów i kierunków w jakich powinny ewoluować poradnie.

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2002 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2002 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2003 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2003 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2004 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2004 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2005 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2005 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2006 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2006 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2007 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2007 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2008 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2008 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2009 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2009 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2010 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2010 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2011 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2011 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2012 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2012 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2013 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2013 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2014 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2014 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2015 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2015 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2016 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2016 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2017 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2017 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2018 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2018 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2019 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie finansowe FUPP za 2019 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2020 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2020 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2021 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2021 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2022 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2022 rok (plik w formacie pdf) >>>

Sprawozdanie merytoryczne FUPP za 2023 rok (plik w formacie pdf) >>>
Sprawozdanie finansowe FUPP za 2023 rok (plik w formacie pdf) >>>

Misja

Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych.

Program ten adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy.

Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.

Historia

Od 1 października 1997 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Uniwersytecka Poradnia Prawna, zaś już na początku 1998 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie uruchomione zostały zajęcia „Klinika Prawa”.

Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej ma również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. W maju 1998 roku, w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: “Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych”, podczas której odbyła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce. Szczególną wartość odniosło również owe seminarium pod względem propagandowym, gdyż było połączone z Ogólnopolskim Zjazdem Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydziałów Prawa. Spotkanie w Szczecinie zaowocowało znacznym przyspieszeniem rozwoju idei w Polsce. W zaledwie kilka lat po tej konferencji funkcjonowały już Poradnie na Wydziałach Prawa w: Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi i Szczecinie.

Poradnie w Polsce odnotowują rosnące zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi oraz zyskują sobie uznanie wśród studentów i kadry naukowej. Obecnie można potwierdzić, że niemalże wszystkie założenia programu zostały osiągnięte. Zajęcia Klinik Prawa stanowią część programu nauczania prawa na Wydziałach Prawa i Administracji i są zaliczane studentom jako tak zwany przedmiot specjalizacyjny. Tym samym studenci mają niezwykłą możliwość posiąść już w trakcie studiów uniwersyteckich umiejętność pracy z klientem, praktycznego rozwiązywania problemów natury prawnej. Poprzez pomoc potrzebującym i najuboższym członkom naszego społeczeństwa wzrasta też ich społeczne uwrażliwienie.

Rokrocznie w programie uczestniczy w całej Polsce prawie 2000 studentów nadzorowanych przez przeszło 350 pracowników naukowych rozpatrując co roku kilkunastu tysięcy spraw. W ramach pracy w Poradni studenci udzielają porad pisząc opinie, przygotowując pisma procesowe, wnioski, odwołania, zażalenia, skargi, oraz podejmując interwencje. Obecnie pod opieką koordynatorów prowadzone są zespoły między innymi w następujących obszarach prawa: sekcje cywilne, sekcje administracyjne, sekcje prawa pracy, sekcje prawa karnego, sekcja praw uchodźców, sekcje praw kobiet, sekcje zajmujące się pomocą prawną dla osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Największe cele, jakie udało się osiągnąć Fundacji

Budowanie pozycji, wizerunku oraz ram dla działalności poradni i FUPP:

 1. bardzo sprawne i szybkie ukonstytuowanie się samej Fundacji,
 2. zbudowania i zintegrowanie "sieci" poradni w Polsce,
 3. wzbudzenia poczucia jedności pomiędzy poradniami,
 4. poprzez udzielane wywiady i relację z prowadzonych projektów poradnie coraz szerzej są prezentowane w mediach,
 5. zacieśnienie współpracy poradni ze środowiskiem organizacji pozarządowych i na trwałe wpisanie się w krajobraz tego sektora (choć poradnie wprost do niego nie należą),
 6. Fundacja uzyskała w niezmiernie krótkim czasie silną pozycję w środowisku organizacji pozarządowych (lider Pozarządowej Platformy Poradniczej i członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych),
 7. uzyskanie listów poparcia od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
 8. poprowadzenie sesji poświęconej uniwersyteckim poradniom podczas kilku ogólnopolskich Zjazdw Dziekanów Wydziałów Prawa,
 9. instytucjonalizacja i zacieśnienie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
 10. podnoszenie i egzekwowanie Standardów działania wszystkich poradni (w 2003 roku prawie wszystkie poradnie podpisały umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w 2002 tylko dwie),
 11. przygotowanie projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych (prace nad tym projektem zawieszono) oraz udział w pracach zespołu roboczego powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości i udział w pracach Zespołu w Kancelarii Prezydenta w celu opracowania ustawy o pomocy prawnej; ostatecznie ustawa o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej nie uwzględnia klinik prawa ale Prezes Fundacji został powołany w skład Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości.
 12. członkowie Zarządu odwiedzili wszystkie istniejące w Polsce poradnie, wielokrotnie odbywając rozmowy nie tylko z przedstawicielami samych poradni, ale także z władzami wydziałowymi,
 13. organizowanie pod auspicjami Fundacji co pół roku konferencji szkoleniowych dla przedstawicieli poradni,
 14. zorganizowanie kilku międzynarodowych konferencji poświęconej edukacji klinicznej,
 15. przeprowadzanie we współpracy z redakcją Rzeczpospolitej rokrocznego Konkursu Prawnik Pro Bono,
 16. wydanie kilkunastu pozycji książkowych mających charakter podręczników i monogafii dotyczących funkcjonowania poradni prawnych,

  Fundraising:

 17. uzyskanie wsparcia od Fundacji im. S. Batorego pozwalającej na przeprowadzenie cyklicznych konkursów regrantingowych dla poradni,
 18. dzięki staraniom Fundacji, Stowarzyszenie ELSA Poland, które było prawnym właścicielem części sprzętu w poradniach (na podstawie datacji jakie otrzymało w ubiegłych latach od Fundacji im. S. Batorego) przekazało wcześniej zakupiony sprzęt na rzecz samych poradni,
 19. poradnie z 12 miast otrzymały sprzęt komputerowy znacznej wartości przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakupiony ze środków UE,
 20. kancelaria Baker & McKenzie przekazała dwa komputery na rzecz poradni w Polsce, które w drodze konkursu trafiły do dwóch najbardziej potrzebujących poradni,
 21. Polskie Wydawnictwa Profesjonalne przekazały jeden program LEX Omega, który w drodze konkursu został przekazany do poradni,
 22. międzynarodowa kancelaria Linklaters postanowiła oddelegować swoich pięciu prawników do pracy Pro Bono w poradni,
 23. Wydawnictwo C.H. Beck rokrocznie przekazuje dla wszystkich klinik prawa programy informacji prawniczej LEGALIS (zbiór ustaw z komentarzami).

Łączna wartość przekazanych lub zakontraktowanych dotychczas przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych środków oraz sprzętu i programów komputerowych na rzecz poradni wynosi: 597 855,20 zł.

Jak przekazać dotację Fundacji?

Podatek od spadków i darowizn.
Zgodnie z art. 16 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. nabycie przez fundacje darowizn z pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych w drodze darowizny jest wolne od podatku, co oznacza, że obowiązkiem nie jest obciążany ani obdarowany ani darczyńca.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Darowizna od osoby fizycznej na rzecz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizną na cele naukowe, oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Odliczeniu od dochodu podlega zatem kwota darowizny do wysokości 10% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej: u.p.d.o.f.).

Wartość darowizny pieniężnej odpowiada oczywiście kwocie udokumentowanej dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Wartość darowizny rzeczowej oblicza się na podstawie dokumentów świadczących o poniesionym wydatku. Tym dokumentem jest faktura VAT, którą powinien wystawić darczyńca (art. 26 ust. 7 u.p.d.o.f.). Jeżeli faktura nie jest wystawiana, to wartość darowizny podlega wykazaniu innymi dokumentami, np. dowodem zakupu.

W wypadku, gdy przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny oblicza się uwzględniając VAT - tzn. odlicza się kwotę brutto (art. 26 ust. 6 u.p.d.o.f.).

Podatek dochodowy od osób prawnych.
Darowizna od osoby prawnej na rzecz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizną na cele naukowe, oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Odliczeniu od dochodu podlega zatem kwota darowizny do wysokości 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: u.p.d.o.p.).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny oblicza się uwzględniając VAT - tzn. odlicza się kwotę brutto (art. 18 ust. 1b u.p.d.o.p.).

Podatek od towarów i usług (VAT).
Darczyńca, który świadczy darowiznę rzeczową, zobowiązany jest do zapłaty VAT-u. Powinien on wystawić fakturę wewnętrzną. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega darowizna rzeczy używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało darczyńcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 7 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (źródło: www.mpips.gov.pl)

Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz organizacja pożytku publicznego, zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 listopada 2003 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1997) od dnia 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu podlegać będą darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu ( art. 18, ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a organizacją pozarządową (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2) jest niebędąca jednostką sektora finansów publicznych osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej - a więc również fundacje i stowarzyszenia.

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2004 roku odliczeniu podlegać będą darowizny dokonane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Regulamin Finansowy

I. Zasady ogólne
1. Składniki majątku Fundacji są określone w § 6 Statutu

2. Do zadań Zarządu Fundacji w zakresie gospodarki finansowej należą:
a) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji
b) zarząd majątkiem Fundacji
c) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji
d) organizowanie konkursów na finansowanie działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych, rozpatrywanie wniosków i dystrybucja środków finansowych między te podmioty


II. Uchwalanie budżetu
3. Finansowy plan roczny fundacji obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku jest przedstawiony Radzie Fundacji w terminie do 30 października roku, poprzedzającego rok, na który sporządzony jest plan finansowy. Dla przyjęcia budżetu Zarząd zwołuje posiedzenie Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji uchwala budżet fundacji w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządzony jest plan finansowy. W przypadku niemożności uchwalenia budżetu w tym terminie gospodarkę finansową Fundacji prowadzi się na podstawie planu finansowego przedstawionego przez Zarząd.

5. Finansowy plan roczny Fundacji obejmuje:
po stronie dochodów:
a) wszelkie planowane środki nabyte przez Fundację,
b) nadwyżkę z lat ubiegłych
po stronie wydatków:
a) koszty działalności Fundacji
b) środki przeznaczone na finansowanie poradni prawnych
c) wymaganą składkę na Fundusz gwarancyjny

6. Wydatki fundacji nie mogą przekroczyć jej dochodów.


IV. Korzystanie z funduszu gwarancyjnego
7. W przypadku oczekiwanego szczególnego zmniejszenia się dochodów (przy tworzeniu planu finansowego) lub powstałej straty (po zatwierdzeniu budżetu) Zarząd podejmuje uchwałę o złożenie wniosku do Rady Fundacji w sprawie uzyskania środków z funduszu gwarancyjnego i równocześnie zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji. Uchwała w sprawie uzyskania środków z funduszu gwarancyjnego wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

8. Pisemny wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem jest przedstawiany Radzie Fundacji.

9. Rada Fundacji w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku podejmuje uchwałę o przyznaniu lub nieprzyznaniu środków z funduszu gwarancyjnego.

10. W przypadku nieprzyznania środków z funduszu gwarancyjnego Zarząd zmienia plan finansowy dostosowując planowane wydatki do pomniejszonych dochodów i przedstawia nowelizację planu do uchwalenia przez Radę Fundacji.


V. Nadwyżka budżetowa
11. Zarząd składa Radzie Fundacji sprawozdanie z wykonania budżetu, na podstawie którego Rada uchwala absolutorium.

12. W przypadku nadwyżki budżetowej Zarząd zwraca się do Rady Fundacji z wnioskiem dotyczącym przeznaczenia 70% tej kwoty. 30% nadwyżki jest zagospodarowywane przez Zarząd.REGULAMIN FINANSOWANIA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

I. Zasady ogólne
1. Finansowanie działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych obejmuje dostarczanie środków finansowych na realizację założeń programowych i pokrycie kosztów działalności następującym podmiotom:
a) Uniwersyteckim Poradniom Prawnym w rozumieniu Statutu Fundacji,
b) Innym podmiotom - nie będącym poradniami prawnymi - a prowadzącym działalność w zakresie edukacji prawniczej.

2. Dystrybucja środków finansowych jest dokonywana przede wszystkim między Uniwersyteckie Poradnie Prawne spełniające standardy przyjęte przez FUPP, a w miarę posiadania również innych, dodatkowych środków – może być dokonana również między podmioty, o których mowa w art. 1 lit. b.

3. Finansowanie działalności poradni obejmuje okres jej rocznej albo półrocznej działalności.


II. Wnioski
4. Rozpatrywanie wniosków o finansowanie działalności poradni dokonywane jest dwa razy w roku w cyklach: rocznym i półrocznym.

5. CYKL ROCZNY. Termin składania wniosków o finansowanie działalności poradni upływa 30 czerwca.

6. Do 31 sierpnia Fundacja rozstrzyga wniosek i podaje kwotę dofinansowania. Wypłata środków na finansowanie poradni prawnych jest dokonywana po zakończeniu procedury oceniania wniosków, nie później jednak niż 31 września.

7. Poradnia jest obowiązana do składania:

a) półrocznego raportu z działalności finansowej w terminie do 31 stycznia następnego roku po dacie złożenia wniosku.
b) końcowego (rocznego) raportu z działalności finansowej w terminie do 30 czerwca następnego roku po dacie złożenia wniosku.

8. CYKL PÓŁROCZNY. Termin składania wniosków o finansowanie działalności poradni upływa 15 października.

9. Do 30 listopada Fundacja rozstrzyga wniosek i podaje kwotę dofinansowania. Wypłata środków na finansowanie poradni prawnych jest dokonywana po zakończeniu procedury oceniania wniosków, nie później jednak niż 31 stycznia następnego roku po dacie złożenia wniosku.

10. Poradnia jest obowiązana do złożenia końcowego raportu z działalności finansowej w terminie do 31 lipca następnego roku po dacie złożenia wniosku.

11. W przypadku ponownego ubiegania się o finansowanie działalności z FUPP jest ona zobowiązana do przedstawienia: wstępnego raportu końcowego obejmującego wydatki do końca okresu rozliczeniowego do 30 kwietnia następnego roku po dacie złożenia wniosku.

12. Składanie wniosków o finansowanie działalności poradni dopuszczalne jest wyłącznie na formularzach dostarczanych poradniom przez FUPP lub publikowanych w sieci Internet.

13. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

14. We wniosku o finansowanie należy zawrzeć:
a) krótki opis działalności poradni, jej główne cele i formy działalności,
b) status prawny poradni lub podmiotu upoważnionego do zawierania umów w imieniu poradni,
c) listę osób zatrudnionych w poradni (niezależnie od tytułu prawnego),
d) listę studentów biorących udział w zajęciach poradni,
e) listę koordynatorów,
f) kosztorys działalności poradni w okresie, który obejmuje wniosek,
g) informację o:
- wypełnianiu standardów przewidzianych przez FUPP,
- liczbie spraw prowadzonych przez poradnię w okresie roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, w tym liczbę spraw zakończonych,
- liczbie godzin dydaktycznych realizowanych przez poradnię,
- innych źródłach finansowania działalności poradni.

15. Zarząd ma prawo żądać w każdym czasie informacji organizacyjnych i finansowych dotyczących działalności poradni.


III. Procedura kwalifikacyjna
16. Podział środków jest dokonywany na zasadzie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w terminie do 31 sierpnia dla cyklu rocznego i do 30 listopada dla cyklu półrocznego.

17. Zarząd przygotowuje :
a) listę wniosków,
b) propozycje przyznania środków poszczególnym poradniom uwzględniające celowość poniesienia przedstawionych kosztów, jak również efektywność i rzetelność w gospodarowaniu środkami otrzymanymi od Fundacji w poprzednich latach, na podstawie kryteriów przewidzianych w ust. 14.

18. W przypadku, gdy pozyskane przez Fundację środki przeznaczone na działalność poradni nie pokrywają całości wnioskowanej przez nie kwoty, Zarząd dokonuje redukcji kwot przypadających na każdego wnioskodawcę zgodnie z zasadą celowości, biorąc pod uwagę między innymi: zakres i obszar działalności wnioskodawcy, posiadane doświadczenie, średnioroczną liczbę klientów, rzetelność dotychczasowych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz plan działania i dalszego finansowania.

19. Sprawę podziału środków rozpatruje Zarząd Fundacji na posiedzeniu zamkniętym. W przypadku, gdyby po uwzględnieniu wszystkich wniosków, pozostała jeszcze wolna kwota, uchwała w sprawie podziału środków zawiera postanowienia co do zagospodarowania wolnych środków. Zarząd nie ma obowiązku uzasadniania swojego stanowiska.

20. Uchwała Zarządu w sprawie podziału środków jest jawna. Do jej podjęcia wymagana jest zgoda co najmniej czterech członków Zarządu.


IV. Przesunięcia środków
21. Dopuszczalne jest przesunięcie środków w ramach pozycji budżetu wniosku w kwocie nie przekraczającej 10% grantu. Przesunięcie przekraczające tę kwotę wymaga zgody Fundacji wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.


V. Raporty i rozliczenia
22. Poradnia jest zobowiązana do przedstawiania raportów z działalności finansowej w terminach przedstawionych powyżej. Raporty końcowe są udostępniane Fundatorom i darczyńcom.

23. Środki niewykorzystane przez poradnię w danym roku budżetowym zostają zwrócone do Fundacji i zasilają fundusz rezerwowy do czasu osiągnięcia jego pełnej wysokości. Po ukształtowaniu się funduszu rezerwowego niewykorzystane środki wracają do budżetu Fundacji i zalicza się je do dochodów Fundacji.


VI. Umowa przekazania dotacji
24. Środki przekazane na rzecz wnioskodawcy nastąpią w oparciu o umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą i Fundacją, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Umowa może zawierać dodatkowe warunki przekazania dotacji wynikające ze szczególnej umowy między Fundacją i grantodawcą na rzecz Fundacji.


VII. Postanowienia końcowe
25. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może za zgodą wszystkich jego członków odstąpić od terminów ustanowionych w niniejszym Regulaminie

26. Niniejszy regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, które wynikają z umów o dofinansowanie. 

Wspierający i Sponsorzy

 

SPONSORZY INSTYTUCJONALNI


 
Fundacja im. Stefana Batorego


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Open Society Justice Initiative

Wydawnictwo C.H. Beck
SPONSORZY


Dentons 

Wierzbowski Eversheds

 


Clifford Chance

 

Hogan Lovells


Polish Aid
Eurasia Foundation

WeilCiekawe strony www

Strony zagraniczne:

Global Alliance For Justice Education www.gaje.org


Public Interest Law Network www.pilnet.org


Open Society Justice Initiative www.justiceinitiative.org


European Network for Clinical Legal Education www.encle.org


European Pro Bono Alliance www.europeanprobonoalliance.org


The Foundation Center - Finding Founders www.fdncenter.org/funders

 

Bund Studentischer Rechtsberater (Niemcy) www.b-s-r-b.de

 

Law Works (Wielka Brytania) www.lawworks.org.uk

 

South African University Law Clinics Association (RPA) www.saulca.co.za

 

Clinical Legal Education Association (USA) www.cleaweb.org

 

Commonwealth Clinical Legal Education Association (Wspólnota Narodów) www.clea-web.com

 

Network of University Legal Aid Institutions (Nigeria) www.nulai.org

 

Stowarzyszenie Klinik Prawa Ukrainy www.facebook.com/groups/ALCUkraine

 

Ukraińska Fundacja Pomocy Prawnej (Ukraina) www.ulaf.org.ua

 

Centrum Rozwoju Poradni Prawnych (Rosja) - Центр развития юридических клиник www.codolc.com


Strony Polskie:

Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl

Portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA www.szpitalna.ngo.pl

Baza Danych o Organizacjach Pozarządowych w Polsce bazy.klon.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl

Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską www.propublicobono.pl

Instytut Spraw Publicznych www.isp.org.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich www.zbpo.org.pl

Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej www.psep.pl

Europejkie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland www.elsa.org.pl

Helsinska Fundacja Praw Człowieka www.hfhr.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej - Polska Pomoc www.polskapomoc.gov.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej www.interwencjaprawna.pl

Centrum Pro Bono www.centrumprobono.pl

 


Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest członkiem:

 

 • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych www.ofop.eu

   

 

      Prawnicy Razem

Statut Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele działalności Fundacji
 3. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji
 4. Organy Fundacji, Rada Fundacji, Zarząd, Kolegium Programowe
 5. Finansowanie poradni i innych podmiotów
 6. Zgodność ze standardami
 7. Współpraca z poradniami
 8. Postanowienia przejściowe i końcowe

Aktem notarialnym rep. A nr 291/2002 sporządzonym 28 lutego 2002 roku przed notariuszem Małgorzatą Nowosielską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Poznańskiej nr 23 m. 2 Fundatorzy: Katarzyna Hebda, Magdalena Olczyk, Łukasz Bojarski, Jakub Boratyński ustanowili Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dalej zwaną „Fundacją”.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych”.

2. W stosunkach z podmiotami zagranicznymi Fundacja może używać łącznie z nazwą określoną w ust. 1 tłumaczenia w brzmieniu: „Legal Clinics Foundation”.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97), a także niniejszego Statutu.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 2

Przez „uniwersyteckie poradnie prawne” rozumie się poradnie działające pod kierunkiem pracowników naukowych, w których studenci realizując cel dydaktyczny w ramach programu studiów udzielają nieodpłatnych porad prawnych na rzecz osób ubogich.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

II. Cele działalności Fundacji

§ 4

Fundacja realizuje następujące cele:

1) wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych (zwanych dalej „poradniami”) i innych programów praktycznej edukacji prawniczej,

2) opracowywanie oraz wdrażanie standardów działalności poradni,

3) inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowanie, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, samorzą­dami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmu­jących działalność poradni.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) pozyskiwanie środków finansowych i przekazywanie ich poradniom i innym podmiotom, które wspiera finansowo,

2) wspieranie współpracy między poradniami,

3) wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej,

4) współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,

5) kontakty z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi,

6) organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,

7) zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni,

8) gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni,

9) propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich oraz organizacji pozarządowych.

III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 6

1. Na majątek Fundacji składają się:

1) fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset) zł, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie założycielskim;

2) środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:

a) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków celowych na cele statutowe, z obowiązkiem rozliczenia,

b) darowizn,

c) spadków i zapisów,

d) odsetek od środków pieniężnych Fundacji,

e) zbiórek i imprez publicznych;

3) fundusz gwarancyjny, tworzony z:

a) 10% funduszu założycielskiego,

b) 10% środków pochodzących z darowizn, spadków i grantów, które taką możliwość przewidują według umowy z grantodawcą, odliczanych w miarę wpływania środków, aż do osiągnięcia wysokości trzykrotności rocznych wydatków własnych Fundacji.

2. Fundusz gwarancyjny przeznaczony jest na pokrycie wydatków własnych Fundacji w latach szczególnego zmniejszenia się dochodów lub na wyrównanie strat i zdeponowany jest na odrębnym rachunku bankowym.

3. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach .

5. Fundacja nie wykorzustuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

6. Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji

§ 7

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd,

3) Kolegium Programowe.

Rada Fundacji

§ 8

Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne.

§ 9

W skład Rady Fundacji wchodzą następujące grupy członków:

1) uczelnie, przy których funkcjonują poradnie prowadzące działalność uznaną uprzednio przez Fundację za zgodną ze Standardami,

2) podmioty wspierające działalność Fundacji.

§ 10

1. Przez uczelnie rozumie się uczelnie akademickie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), posiadające uprawnienia do nadawania tytułu magistra prawa. Uczelnie reprezentowane są przez kierowników poradni lub ich pełnomocników.

2. Podmiotom wspierającym Fundację członkostwo zostaje nadane w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

3. Uczelnia, przy której działa poradnia, której działalność została uprzednio uznana za zgodną ze Standardami przez Fundację, nabywa bez konieczności podejmowania uchwały członkostwo na skutek samego złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wejściu do Rady. Nabycie członkostwa następuje z upływem miesiąca od dnia doręczenia oświadczenia Zarządowi.

§ 11

1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, likwidacji, złożenia rezygnacji.

2. Członkostwo uczelni w Radzie Fundacji wygasa także wobec podjęcia przez Radę uchwały o niezgodności działalności poradni ze Standardami. Uchwała taka wymaga większości 75 % głosów oddanych w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

3. Członkostwo podmiotu wspierającego Fundację wygasa również wskutek odwołania. Odwołanie następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji. Podmiot nie bierze udziału w głosowaniu i jego nieobecność nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu liczby członków wymaganej do podjęcia uchwały o odwołaniu.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich członków danej grupy pozostałe uzyskują równy status procentowy w głosowaniu.

5. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie otrzymuja wynagrodzenia z z tytułu pełnienia funkcji, mogą natomiast otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu Fundacji oraz nie mogą pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

1. Rada Fundacji wybiera z grona swoich członków Przewodniczącego, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa 3 lata. Przewodniczący Rady Fundacji może pełnić funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

2. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji, w tym zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z członkami Zarządu.

3. W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji, Przewodniczący wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki. W razie niewyznaczenia takiej osoby przez Przewodniczącego, wyboru dokonuje Rada Fundacji w trybie określonym w ust. 1, przy czym § 15 ust. 5 nie stosuje się.

4. Do wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 5-7.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

1) ustalanie programów działania Fundacji, po zasięgnięciu opinii Kolegium Programowego;

2) wyznaczanie zadań, do których realizacji zobowiązany jest Zarząd i określanie terminów ich wykonania;

3) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

4) nadzór nad działalnością Zarządu;

5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji;

6) przyjmowanie od Zarządu corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;

7) ustalanie wysokości funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Zarząd;

8) uchwalenie regulaminu zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi.

§ 14

Każdy członek Rady Fundacji ma indywidualne prawo kontroli działań Zarządu. W tym celu może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu, pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją wyjaśnień o działalności Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym zwoływanym przez Zarząd.

2. Posiedzenie nadzwyczajne Rady Fundacji może być zwołane przez Zarząd w uzasadnionych przypadkach, a także na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Rady Fundacji, przedłożony Zarządowi najpóźniej 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku Zarządowi wszystkie zawiadomienia o nadzwyczajnym posiedzeniu nie zostaną rozesłane, uprawnionymi do jego zwołania stają się wnioskodawcy zgodnie z procedurą przewidzianą dla Zarządu.

3. Zarząd zawiadamia członków Rady Fundacji o czasie i miejscu posiedzenia listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanym co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zwyczajnego. W wypadku posiedzenia nadzwyczajnego termin ten wynosi 7 dni.

4. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy w szczególności określić:

a) datę, godzinę i miejsce posiedzenia,

b) porządek obrad,

c) projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie,

d) tryb głosowania określony dla poszczególnych uchwał.

5. Nieważna jest uchwała podjęta poza porządkiem obrad posiedzenia, lub której projekt nie był przedstawiony w zawiadomieniu o posiedzeniu.

6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się, jeżeli obecni na posiedzeniu członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na głosowanie nad projektem uchwały nie objętym porządkiem obrad.

7. Rada Fundacji może ze swojego składu powoływać Komisje.

8. Podmiot, który nabywa członkostwo w Radzie Fundacji, informuje Fundację w terminie 14 dni o adresie, pod którym można dokonywać skutecznie doręczeń kierowanych do niego pism oraz adresie poczty elektronicznej. Wobec braku powyższej informacji Prezes niezwłocznie wzywa podmiot do jej uzupełnienia, a wypadku zwłoki przekraczającej dalsze 14 dni, skuteczne doręczenie może być dokonane w miejscu zamieszkania podmiotu lub w miejscu, gdzie znajduje się organ zarządzający podmiotem. Jeżeli ustalenie powyższych danych jest niemożliwe, pismo można pozostawić ze skutkiem doręczenia w dyspozycji Zarządu. Wymagana informacja może być uzupełniona w każdym czasie.

9. Jedna osoba może sprawować tylko jeden mandat.

§ 16

1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów. Głosować można za lub przeciw.

2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje stanowisko Przewodniczącego Rady Fundacji albo osoby pełniącej jego obowiązki.

§ 17

1. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach:

a) zwykłym: przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady Fundacji,

b) pisemnym: poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub skanu przesłanego pocztą elektroniczną.

Zarząd 

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.

§ 19

1. Zarząd jest pięcioosobowy.

2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Każdy członek Zarządu może pełnić funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd powołuje Rada Fundacji. Powołanie następuje uchwałą podjętą zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji. Spośród powołanych członków Zarządu Rada Fundacji dokonuje wyboru Prezesa Zarządu.

4. Członek Rady Fundacji ani osoba reprezentująca go w Radzie Fundacji nie mogą zasiadać w Zarządzie. Przyjęcie przez taką osobę funkcji w Zarządzie jest równoznaczne z zawieszeniem jej członkostwa w Radzie Fundacji na czas pełnienia funkcji.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie trwania kadencji następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.

7. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą podjętą bezwzględną większością oddanych głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

8. Dotychczasowy Zarząd lub członek Zarządu pełni swoje funkcje do chwili przejęcia obowiązków przez nowo wybrany Zarząd lub członka Zarządu, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej w uchwale o odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu.

9. W przypadku zakończenia kadencji Zarządu lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, każdy członek Rady Fundacji ma prawo do zwołania posiedzenia Rady Fundacji, mającego na celu wybór nowego Zarządu lub członka Zarządu.

§ 20

Do zadań Zarządu należą w szczególności:

1) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,

2) zarząd majątkiem według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji w tym dystrybucja środków na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego Fundacji,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,

4) opracowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji, Kolegium Programowemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości, a także udostępnianie ich do publicznej wiadomości,

5) wykonywanie uchwał Rady Fundacji,

6) kontrola zgodności działalności poradni ze Standardami, o których mowa w § 26,

7) występowanie z wnioskiem o stwierdzenie zgodności lub niezgodności działania poradni ze Standardami,

8) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

9) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją,

10) wnioskowanie o zmianę wielkości Funduszu na wynagrodzenia.

§ 21

1. Czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji wykonuje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, który może tę czynność powierzyć członkowi Zarządu.

3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności należy w szczególności dokonywanie:

a) czynności określonych w § 20 pkt 3, 4, 7, 9;

b) czynności dotyczących majątku Fundacji – w tym zaciąganie zobowiązań – których przedmiot przekracza równowartość 2000 EURO.

4. Prezes Zarządu zawiadamia członków Rady o uchwale przyznającej bądź odmawiającej przyznania środków podmiotowi, który korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji bądź ubiega się o nie. W terminie 30 dni od dnia otrzymania tekstu uchwały przez wszystkich swoich członków Rada może uchwałą podjętą większością 75 % głosów oddanych przy obecności podmiotów reprezentujących co najmniej jedną trzecią członków Rady Fundacji uchylić decyzję Zarządu. Do dnia powzięcia uchwały lub upływu terminu do jej powzięcia Zarząd nie podejmuje żadnych działań służących wprowadzeniu swojej uchwały w życie.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach, w których wymagana jest uchwała Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie Prezesa i co najmniej dwóch członków Zarządu.

Kolegium Programowe

§ 23

Kolegium Programowe jest organem opiniodawczo-doradczym.

§ 24

1. Członkami Kolegium mogą być osoby, których kompetencje i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji.

2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

3. Członkowie Kolegium otrzymują od Zarządu sprawozdania z działalności Fundacji, o których mowa w § 20 pkt 4.

4. Każdemu członkowi Kolegium indywidualnie przysługują uprawnienia opiniodawczo-doradcze.

V. Finansowanie poradni i innych podmiotów

§ 25

1. Poradnie i podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe Fundacji składają wnioski o przydzielenie środków finansowych na realizację założeń programowych i pokrycie kosztów działalności.

2. Zarząd dokonuje weryfikacji wniosków, badając celowość poniesienia przedstawionych koszów, jak również efektywność i rzetelność w gospodarowaniu środkami otrzymanymi od Fundacji w poprzednich latach.

3. Zarząd sporządza skonsolidowane wnioski do Fundatorów i darczyńców o przyznanie środków.

4. Pozyskane przez Fundację środki Zarząd rozdziela pomiędzy wnioskodawców. W przypadku, gdy otrzymane środki nie pokrywają wnioskowanej przez Fundację kwoty, Zarząd dokonuje redukcji kwot przypadających na każdą poradnię zgodnie z zasadą celowości.

5. Poradnie składają corocznie sprawozdania finansowe, które są udostępniane Fundatorom i darczyńcom.

6. Obowiązek nałożony na Poradnie w ust. 1 nie wyklucza występowania przez Zarząd do Fundatorów i darczyńców z wnioskami o przyznanie środków z własnej inicjatywy, niezależnie od wniosków Poradni.

7. Rada Fundacji w terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zarejestrowania Fundacji uchwali regulamin zasad gospodarowania środkami finansowymi. Regulamin wyznaczy szczegółowe zasady zarządu majątkiem Fundacji oraz dystrybucji i rozliczania środków przeznaczonych dla podmiotów korzystających ze wsparcia Fundacji.

8. Fundacja nie może wspierać finansowo poradni, których działalność nie jest zgodna ze Standardami. Przepis niniejszy nie wyłącza jednorazowego wsparcia finansowego przeznaczonego na uruchomienie nowej poradni.

VI. Zgodność ze standardami

§ 26

1. Zarząd opracowuje projekt standardów działalności poradni (Standardów) z uwzględnieniem następujących wymogów:

a) poradnia zapewnia rzetelność świadczonych usług,

b) pomoc prawna świadczona w ramach poradni jest nieodpłatna,

c) poradnia zapewnia niezbędną poufność w ramach świadczonych usług,

d) poradnia zapewnia bezpieczeństwo dokumentów powierzonych przez klienta; poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów,

e) poradnia prowadzi sekretariat w zakresie odpowiadającym rozmiarom i charakterowi jej działalności,

f) przed przyjęciem sprawy poradnia informuje klienta na piśmie o zasadach świadczenia pomocy prawnej przez poradnię, a w szczególności o tym, że:

-       sprawę będzie prowadził student,

-       student oraz pracownik poradni nie może odmówić złożenia zeznań oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu,

-       poradnia nie prowadzi spraw, w których działa adwokat lub radca prawny,

-       klient może poinformować co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,

-       porady udzielane są na piśmie,

g) poradnia przeprowadza procedurę kwalifikacyjną klientów poradni, mającą na celu ustalenie, że sytuacja finansowa klienta nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej; w razie ujawnienia okoliczności świadczących o tym, że klient może korzystać lub korzysta z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, poradnia niezwłocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy,

h) poradnia prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji o klientach, gwarantujący zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów,

i) działalność poradni podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 10.000 EURO,

j) poradnia zapewnia nadzór kadry dydaktycznej nad studentami,

2. Przed przystąpieniem do opracowania projektu Standardów Zarząd wystąpi do Rady Fundacji i Kolegium Programowego o zgłaszanie w terminie trzymiesięcznym propozycji Standardów.

3. Rada Fundacji uchwala Standardy.

4. W Standardach można przewidzieć okres przejściowy, w ciągu którego poradnie mają obowiązek dostosowania swojej działalności do poszczególnych wymogów.

5. Na wniosek Zarządu lub 1/5 członków Rady Fundacji, przy obecności podmiotów reprezentujących co najmniej jedną trzecią członków Rady, Rada Fundacji może podjąć uchwałę w sprawie zmiany Standardów.

§ 27

1. Na wniosek zainteresowanej poradni Zarząd wszczyna postępowanie sprawdzające zgodność funkcjonowania poradni ze Standardami. Po zbadaniu, czy poradnia spełnia wymogi określone przez § 2 i § 26, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji wniosek o stwierdzenie zgodności działalności Poradni ze Standardami.

2. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o stwierdzeniu zgodności bądź niezgodności działalności poradni na wniosek Zarządu. Uczelnia, przy której działa poradnia, której działalność została uprzednio uznana za zgodną ze Standardami przez Fundację, nabywa członkostwo w Radzie zgodnie z procedura określoną w § 10 pkt 3 niniejszego Statutu.

3. Zarząd może przedstawić Radzie Fundacji wniosek o wykluczenie z Rady w każdym czasie, w razie stwierdzenia niezgodności działalności poradni ze Standardami.

4. Prawo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, przysługuje również każdemu członkowi Rady Fundacji. Wniosek zostaje przedłożony Radzie Fundacji, a Zarząd przeprowadza w odpowiednim zakresie kontrolę zgodności działalności poradni ze Standardami i sporządza na tej podstawie opinię, zawierającą jego stanowisko w sprawie, którą dołącza do wniosku.

5. W celu rozpatrzenia wniosku Zarząd niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Fundacji. Jeżeli wniosek członka Rady Fundacji nie zostanie przedłożony Radzie Fundacji w terminie 30 dni od jego wniesienia, prawo do zwołania posiedzenia Rady Fundacji przysługuje każdemu członkowi Rady Fundacji.

6. W celu zbadania zgodności działalności poradni ze Standardami Zarząd może żądać przedłożenia przez poradnię jej regulaminu, sprawozdań, raportów i innych dokumentów, a w razie potrzeby dokonać bezpośredniej kontroli funkcjonowania poradni.

7. Rada Fundacji zapewnia poradni, której dotyczy uchwała czynny udział w postępowaniu w sprawie stwierdzenia zgodności jej działalności ze Standardami, a przed podjęciem uchwały umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych materiałów oraz zasadności wniosku.

8. Uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawie stwierdzenia zgodności ze Standardami Zarząd doręcza zainteresowanej poradni i członkom Rady Fundacji.

VII. Współpraca z poradniami

§ 28

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może powierzać realizację poszczególnych przedsięwzięć poradniom, zapewniając jednocześnie środki na pokrycie wynikających stąd kosztów.

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 29

1. W pierwszym roku działalności Fundacji w Radzie Fundacji zasiadają Fundatorzy jako członkowie tymczasowi. Pozostali członkowie są członkami zwykłymi.

2. Mandaty Fundatorów wygasają z upływem roku od dnia prawomocnego zarejestrowania Fundacji.

3. Każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos w Radzie Fundacji.

4. Po przyjęciu w skład Rady Fundacji pierwszych zwykłych członków, Fundatorzy tworzą tymczasową grupę, której przysługuje 50% głosów w Radzie Fundacji. Pozostałe głosy przypadają grupie zwykłych członków Rady Fundacji. W ramach każdej grupy głosy wszystkich jej członków mają równą wagę procentową. Każdy członek Rady Fundacji głosuje indywidualnie.

5. Do momentu wygaśnięcia mandatów Fundatorów, uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, przy udziale co najmniej połowy Fundatorów oraz połowy pozostałych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos przypada Fundatorom.

6. W okresie jednego miesiąca od wygaśnięcia jego mandatu z powodu, o którym mowa w ust. 2, Fundator może złożyć Fundacji oświadczenie o przystąpieniu do Rady w charakterze zwykłego członka. Złożenie oświadczenia w przepisanym terminie powoduje, że Fundator staje się zwykłym członkiem - czyli podmiotem wspierającym działalność Fundacji w rozumieniu § 9.

§ 30

Do zadań Rady Fundacji w pierwszym roku działalności należą w szczególności:

a) uchwalenie standardów działalności poradni;

b) powołanie pierwszego Zarządu;

c) nadawanie członkostwa w Radzie Fundacji,

d) uchwalenie regulaminu określającego zasady oraz tryb gospodaro­wania środkami finansowymi Fundacji, w tym dotyczących kryteriów rozdziału tych środków pomiędzy poradnie prawne i inne podmioty.

§ 31

1. Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą Rady Fundacji podjętą bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.

§ 32

1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w uchwale podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

3. Do obowiązków likwidatora należy:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przekazane będą w równych częściach uniwersyteckim poradniom prawnym będącym członkiem Rady Fundacji na prowadzenie ich dalszej działalności dydaktycznej.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

dr Filip Czernicki – Prezes Zarządu

dr hab. Katarzyna Girdwoyń – Członek Zarządu

dr Piotr Karlik – Członek Zarządu

dr hab. Izabela Kraśnicka – Członek Zarządu

r.pr. Dariusz Łomowski – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:

Prof. dr hab. Magdalena Olczyk – Przewodnicząca, fundator, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ALK,

dr Łukasz Bojarski – fundator, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Jakub Boratyński, fundator, b. Dyrektor Programowy Fundacji im. S. Batorego,

Prof. dr hab. Monika Całkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Wojciech Dziedziak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,

Prof. Maria Dragun-Gertner, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika,

Prof. Teresa Gardocka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,

Prof. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski,

Dr Magdalena Gołowkin-Hudała, Uniwersytet Opolski,

dr Patryk Łukasiak, Uniwersytet WSB MERITO,

Katarzyna Hebda, fundator, b. Sekretarz ELSA Lawyers Society,

Dr Irena Kleniewska, Uczelnia Łazarskiego,

Dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński,

Prof. Małgorzata Król, Uniwersytet Łódzki,

Prof. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski,

s. Kamil Mazur-Czerniecki, Uniwersytet Europejski Viadrina w Słubicach/Frankfurt,

Prof. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski,

dr Marta Pietras Eichberger, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

Dr hab. Justyn Piskorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

Dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku,

adw. Aleksandra Łapińska-Oleś, Fundacja Academia Iuris,

Dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański,

Prof. Maria Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński,

Prof. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski.

 

Kolegium Programowe:

Prof. Roman Hauser – b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Wojciech Hermeliński – b. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,

mec. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,

Marek Nowicki - Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Kolegium Programowego

Zaza Namoradze – Dyrektor Biura Open Society Justice Initiative, Budapeszt,

Prof. Asha Ramgobin – Association of University Legal Aid Institutions Trust, RPA

Edwin Rekosh – b. Dyrektor wykonawczy The Global Network for Public Interest Law, Budapeszt-Nowy Jork,

Prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Prof. Leah Wortham – Catholic University of America, Waszyngton, USA,

Prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj