Jak założyć klinikę prawa?

Jak założyć poradnię prawną

Jak założyć i zorganizować uniwersytecką poradnię prawną

Dla lepszego zobrazowania struktur działających Poradni oraz pokazania panujących zależności oraz podziału zadań pracowników Kliniki przedstawiam poniższy grafik:

Jak założyć Poradnię Prawną

Procedura rozwiązania otrzymanego casu może być bardzo różna, ja jednak skupię się na pewnym, sprawdzonym i modelowym przykładzie. Ważne jest także pamiętać, aby wstępem do pracy w klinice stały się wykłady, choćby takie jak: etyka adwokacka, psychologia rozmowy z klientem, spotkanie z doświadczonym adwokatem, który mógłby przestawić problemy i bolączki pracy z ludźmi poszukującymi pomocy prawnej. Proponuję także nawiązać ścisłą współpracę z instytucjami charytatywnymi (Ośrodki Pomocy Społecznej, Caritas, Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Brata Alberta, inne Fundacje i Stowarzyszenia) i w porozumieniu z tymi organizacjami otrzymywać przypadki do rozpatrzenia przez studentów. Oszczędzi Wam to kłopotu z wyszukiwaniem pożądanych tematów oraz rozwiąże problem weryfikacji klientów pod względem zamożności.

Na początku otrzymane casy przegląda główny Patron, który dokonuje wstępnej selekcji i przekazuje materiały do odpowiednich podklinik, gdzie każdy z Patronów podkliniki rozdziela przypadki do poszczególnych zespołów lub wprost oddaje materiały studentowi. Następnie student samodzielnie przygotowuje się do spotkania z klientem, po czym zaprasza klienta na spotkanie w celu ustalenia dokładnego stanu faktycznego i przeprowadzenia dokładnej analizy zadanego tematu.

W pierwszych spotkaniach studentów uczestniczą opiekunowie lub Patroni, zaś w późniejszym czasie student już sam odbywa spotkania. Dalej do najważniejszego zadania należy opracowanie konkretnego rozwiązania casu i przedstawienie go opiekunowi. Ten zaś koryguje i doradza aż zostanie dopracowane ostateczne rozwiązanie. Wówczas to student umawia spotkanie z klientem i przedstawia mu na piśmie propozycję rozwiązania. Zwykle procedura na tym się kończy, lecz należy również pamiętać, że czasem potrzebne jest skierowanie sprawy do sądu i dlatego również niezbędna jest współpraca z prawnikami praktykami, aby mógł ktoś doprowadzić w imieniu Poradni sprawę do końca. Chciałbym także przedstawić propozycję sposobu powoływania nowych Poradni przy wydziałach prawa. Proponuję przede wszystkim znaleźć głównego Patrona dla Kliniki, którego zaangażowanie i pomoc mogą być kluczowe dla osiągnięcia kolejnych punktów.

Patron powinien być szczególnie pomocny w uzyskaniu zgody dziekańskiej dla prowadzenia nowych zajęć oraz wpisaniu programu nauczania klinicznego do programu studiów. I ten właśnie punkt stanowi fundament dla rozwoju idei i jej przyszłości. Kolejnym zadaniem jest zdobycia siedziby dla Poradni, co jest niezmiernie ważne dla sprawnego funkcjonowania.

Na początku jest jednak i na to rada, ponieważ można porozumieć się z organizacjami charytatywnymi, które dostarczają case-ów i w ich lokalach odbywać spotkania z klientami. Niemniej ważnym elementem potrzebnym do sprawnego działania są środki finansowe, niezbędne dla prowadzenia biura oraz wynagrodzeń dla reprezentujących przed sądem Poradnię prawników. Środki owe można przede wszystkim zdobyć od fundacji i organizacji takich, jak Fundacja Batorego, Fundacja Forda, Ambasada Amerykańska (instytucje już finansujące program w Polsce).

Należy także pamiętać, że nie można liczyć na to, że wyżej wymienione fundacje będą zawsze finansowały działalność Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Naszym celem jest, aby Poradnie zostały jak najprędzej zaakceptowane i wpisane do programu studiów, a co za tym idzie aby zyskały sobie uznanie w postaci środków finansowych z budżetów uczelni.

Aby dopełnić strukturę tworzenia kliniki pozostali nam już tylko studenci i ich rekrutacja.

To zagadnienie pozostawiłem na koniec ponieważ stanowi dla nas najmniejsze zmartwienie i osobiście radziłbym oddać tę kwestię w ręce Patronów i opiekunów poszczególnych podklinik i poszczególnych grup. To oni najlepiej zweryfikują naszą wiedzę i umiejętności pod kątem pracy w danych zespołach tematycznych.

Legal Clinics w skrócie:

  • znajdź Patrona dla Twojej Poradni
  • zdobądź zgodę Dziekana na funkcjonowanie Poradni
  • postaraj się o siedzibę
  • sprawdź możliwe źródła finansowania
  • przeprowadź odpowiednią promocję programu klinicznego nauczania na wydziale postaraj się utrzymać stały kontakt z wydziałową Poradnią

Filip Czernicki

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj