Statut

Statut Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cele działalności Fundacji
  3. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji
  4. Organy Fundacji, Rada Fundacji, Zarząd, Kolegium Programowe
  5. Finansowanie poradni i innych podmiotów
  6. Zgodność ze standardami
  7. Współpraca z poradniami
  8. Postanowienia przejściowe i końcowe

Aktem notarialnym rep. A nr 291/2002 sporządzonym 28 lutego 2002 roku przed notariuszem Małgorzatą Nowosielską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Poznańskiej nr 23 m. 2 Fundatorzy: Katarzyna Hebda, Magdalena Olczyk, Łukasz Bojarski, Jakub Boratyński ustanowili Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dalej zwaną „Fundacją”.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych”.

2. W stosunkach z podmiotami zagranicznymi Fundacja może używać łącznie z nazwą określoną w ust. 1 tłumaczenia w brzmieniu: „Legal Clinics Foundation”.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97), a także niniejszego Statutu.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 2

Przez „uniwersyteckie poradnie prawne” rozumie się poradnie działające pod kierunkiem pracowników naukowych, w których studenci realizując cel dydaktyczny w ramach programu studiów udzielają nieodpłatnych porad prawnych na rzecz osób ubogich.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

II. Cele działalności Fundacji

§ 4

Fundacja realizuje następujące cele:

1) wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych (zwanych dalej „poradniami”) i innych programów praktycznej edukacji prawniczej,

2) opracowywanie oraz wdrażanie standardów działalności poradni,

3) inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowanie, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, samorzą­dami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmu­jących działalność poradni.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) pozyskiwanie środków finansowych i przekazywanie ich poradniom i innym podmiotom, które wspiera finansowo,

2) wspieranie współpracy między poradniami,

3) wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej,

4) współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,

5) kontakty z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi,

6) organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,

7) zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni,

8) gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni,

9) propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich oraz organizacji pozarządowych.

III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 6

1. Na majątek Fundacji składają się:

1) fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset) zł, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie założycielskim;

2) środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:

a) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków celowych na cele statutowe, z obowiązkiem rozliczenia,

b) darowizn,

c) spadków i zapisów,

d) odsetek od środków pieniężnych Fundacji,

e) zbiórek i imprez publicznych;

3) fundusz gwarancyjny, tworzony z:

a) 10% funduszu założycielskiego,

b) 10% środków pochodzących z darowizn, spadków i grantów, które taką możliwość przewidują według umowy z grantodawcą, odliczanych w miarę wpływania środków, aż do osiągnięcia wysokości trzykrotności rocznych wydatków własnych Fundacji.

2. Fundusz gwarancyjny przeznaczony jest na pokrycie wydatków własnych Fundacji w latach szczególnego zmniejszenia się dochodów lub na wyrównanie strat i zdeponowany jest na odrębnym rachunku bankowym.

3. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach .

5. Fundacja nie wykorzustuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

6. Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji

§ 7

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd,

3) Kolegium Programowe.

Rada Fundacji

§ 8

Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne.

§ 9

W skład Rady Fundacji wchodzą następujące grupy członków:

1) uczelnie, przy których funkcjonują poradnie prowadzące działalność uznaną uprzednio przez Fundację za zgodną ze Standardami,

2) podmioty wspierające działalność Fundacji.

§ 10

1. Przez uczelnie rozumie się uczelnie akademickie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), posiadające uprawnienia do nadawania tytułu magistra prawa. Uczelnie reprezentowane są przez kierowników poradni lub ich pełnomocników.

2. Podmiotom wspierającym Fundację członkostwo zostaje nadane w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

3. Uczelnia, przy której działa poradnia, której działalność została uprzednio uznana za zgodną ze Standardami przez Fundację, nabywa bez konieczności podejmowania uchwały członkostwo na skutek samego złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wejściu do Rady. Nabycie członkostwa następuje z upływem miesiąca od dnia doręczenia oświadczenia Zarządowi.

§ 11

1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, likwidacji, złożenia rezygnacji.

2. Członkostwo uczelni w Radzie Fundacji wygasa także wobec podjęcia przez Radę uchwały o niezgodności działalności poradni ze Standardami. Uchwała taka wymaga większości 75 % głosów oddanych w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

3. Członkostwo podmiotu wspierającego Fundację wygasa również wskutek odwołania. Odwołanie następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji. Podmiot nie bierze udziału w głosowaniu i jego nieobecność nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu liczby członków wymaganej do podjęcia uchwały o odwołaniu.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich członków danej grupy pozostałe uzyskują równy status procentowy w głosowaniu.

5. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie otrzymuja wynagrodzenia z z tytułu pełnienia funkcji, mogą natomiast otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu Fundacji oraz nie mogą pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

1. Rada Fundacji wybiera z grona swoich członków Przewodniczącego, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa 3 lata. Przewodniczący Rady Fundacji może pełnić funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

2. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji, w tym zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z członkami Zarządu.

3. W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji, Przewodniczący wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki. W razie niewyznaczenia takiej osoby przez Przewodniczącego, wyboru dokonuje Rada Fundacji w trybie określonym w ust. 1, przy czym § 15 ust. 5 nie stosuje się.

4. Do wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 5-7.

§ 13

Do zadań Rady Fundacji należy:

1) ustalanie programów działania Fundacji, po zasięgnięciu opinii Kolegium Programowego;

2) wyznaczanie zadań, do których realizacji zobowiązany jest Zarząd i określanie terminów ich wykonania;

3) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

4) nadzór nad działalnością Zarządu;

5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji;

6) przyjmowanie od Zarządu corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;

7) ustalanie wysokości funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Zarząd;

8) uchwalenie regulaminu zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi.

§ 14

Każdy członek Rady Fundacji ma indywidualne prawo kontroli działań Zarządu. W tym celu może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu, pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją wyjaśnień o działalności Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym zwoływanym przez Zarząd.

2. Posiedzenie nadzwyczajne Rady Fundacji może być zwołane przez Zarząd w uzasadnionych przypadkach, a także na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Rady Fundacji, przedłożony Zarządowi najpóźniej 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku Zarządowi wszystkie zawiadomienia o nadzwyczajnym posiedzeniu nie zostaną rozesłane, uprawnionymi do jego zwołania stają się wnioskodawcy zgodnie z procedurą przewidzianą dla Zarządu.

3. Zarząd zawiadamia członków Rady Fundacji o czasie i miejscu posiedzenia listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanym co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zwyczajnego. W wypadku posiedzenia nadzwyczajnego termin ten wynosi 7 dni.

4. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy w szczególności określić:

a) datę, godzinę i miejsce posiedzenia,

b) porządek obrad,

c) projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie,

d) tryb głosowania określony dla poszczególnych uchwał.

5. Nieważna jest uchwała podjęta poza porządkiem obrad posiedzenia, lub której projekt nie był przedstawiony w zawiadomieniu o posiedzeniu.

6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się, jeżeli obecni na posiedzeniu członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na głosowanie nad projektem uchwały nie objętym porządkiem obrad.

7. Rada Fundacji może ze swojego składu powoływać Komisje.

8. Podmiot, który nabywa członkostwo w Radzie Fundacji, informuje Fundację w terminie 14 dni o adresie, pod którym można dokonywać skutecznie doręczeń kierowanych do niego pism oraz adresie poczty elektronicznej. Wobec braku powyższej informacji Prezes niezwłocznie wzywa podmiot do jej uzupełnienia, a wypadku zwłoki przekraczającej dalsze 14 dni, skuteczne doręczenie może być dokonane w miejscu zamieszkania podmiotu lub w miejscu, gdzie znajduje się organ zarządzający podmiotem. Jeżeli ustalenie powyższych danych jest niemożliwe, pismo można pozostawić ze skutkiem doręczenia w dyspozycji Zarządu. Wymagana informacja może być uzupełniona w każdym czasie.

9. Jedna osoba może sprawować tylko jeden mandat.

§ 16

1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów. Głosować można za lub przeciw.

2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje stanowisko Przewodniczącego Rady Fundacji albo osoby pełniącej jego obowiązki.

§ 17

1. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach:

a) zwykłym: przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady Fundacji,

b) pisemnym: poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub skanu przesłanego pocztą elektroniczną.

Zarząd 

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.

§ 19

1. Zarząd jest pięcioosobowy.

2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Każdy członek Zarządu może pełnić funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd powołuje Rada Fundacji. Powołanie następuje uchwałą podjętą zwykłą większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji. Spośród powołanych członków Zarządu Rada Fundacji dokonuje wyboru Prezesa Zarządu.

4. Członek Rady Fundacji ani osoba reprezentująca go w Radzie Fundacji nie mogą zasiadać w Zarządzie. Przyjęcie przez taką osobę funkcji w Zarządzie jest równoznaczne z zawieszeniem jej członkostwa w Radzie Fundacji na czas pełnienia funkcji.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie trwania kadencji następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.

7. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą podjętą bezwzględną większością oddanych głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

8. Dotychczasowy Zarząd lub członek Zarządu pełni swoje funkcje do chwili przejęcia obowiązków przez nowo wybrany Zarząd lub członka Zarządu, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej w uchwale o odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu.

9. W przypadku zakończenia kadencji Zarządu lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, każdy członek Rady Fundacji ma prawo do zwołania posiedzenia Rady Fundacji, mającego na celu wybór nowego Zarządu lub członka Zarządu.

§ 20

Do zadań Zarządu należą w szczególności:

1) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,

2) zarząd majątkiem według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji w tym dystrybucja środków na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego Fundacji,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,

4) opracowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji, Kolegium Programowemu oraz Ministrowi Sprawiedliwości, a także udostępnianie ich do publicznej wiadomości,

5) wykonywanie uchwał Rady Fundacji,

6) kontrola zgodności działalności poradni ze Standardami, o których mowa w § 26,

7) występowanie z wnioskiem o stwierdzenie zgodności lub niezgodności działania poradni ze Standardami,

8) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

9) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją,

10) wnioskowanie o zmianę wielkości Funduszu na wynagrodzenia.

§ 21

1. Czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji wykonuje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, który może tę czynność powierzyć członkowi Zarządu.

3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności należy w szczególności dokonywanie:

a) czynności określonych w § 20 pkt 3, 4, 7, 9;

b) czynności dotyczących majątku Fundacji – w tym zaciąganie zobowiązań – których przedmiot przekracza równowartość 2000 EURO.

4. Prezes Zarządu zawiadamia członków Rady o uchwale przyznającej bądź odmawiającej przyznania środków podmiotowi, który korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji bądź ubiega się o nie. W terminie 30 dni od dnia otrzymania tekstu uchwały przez wszystkich swoich członków Rada może uchwałą podjętą większością 75 % głosów oddanych przy obecności podmiotów reprezentujących co najmniej jedną trzecią członków Rady Fundacji uchylić decyzję Zarządu. Do dnia powzięcia uchwały lub upływu terminu do jej powzięcia Zarząd nie podejmuje żadnych działań służących wprowadzeniu swojej uchwały w życie.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach, w których wymagana jest uchwała Zarządu, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie Prezesa i co najmniej dwóch członków Zarządu.

Kolegium Programowe

§ 23

Kolegium Programowe jest organem opiniodawczo-doradczym.

§ 24

1. Członkami Kolegium mogą być osoby, których kompetencje i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji.

2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

3. Członkowie Kolegium otrzymują od Zarządu sprawozdania z działalności Fundacji, o których mowa w § 20 pkt 4.

4. Każdemu członkowi Kolegium indywidualnie przysługują uprawnienia opiniodawczo-doradcze.

V. Finansowanie poradni i innych podmiotów

§ 25

1. Poradnie i podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe Fundacji składają wnioski o przydzielenie środków finansowych na realizację założeń programowych i pokrycie kosztów działalności.

2. Zarząd dokonuje weryfikacji wniosków, badając celowość poniesienia przedstawionych koszów, jak również efektywność i rzetelność w gospodarowaniu środkami otrzymanymi od Fundacji w poprzednich latach.

3. Zarząd sporządza skonsolidowane wnioski do Fundatorów i darczyńców o przyznanie środków.

4. Pozyskane przez Fundację środki Zarząd rozdziela pomiędzy wnioskodawców. W przypadku, gdy otrzymane środki nie pokrywają wnioskowanej przez Fundację kwoty, Zarząd dokonuje redukcji kwot przypadających na każdą poradnię zgodnie z zasadą celowości.

5. Poradnie składają corocznie sprawozdania finansowe, które są udostępniane Fundatorom i darczyńcom.

6. Obowiązek nałożony na Poradnie w ust. 1 nie wyklucza występowania przez Zarząd do Fundatorów i darczyńców z wnioskami o przyznanie środków z własnej inicjatywy, niezależnie od wniosków Poradni.

7. Rada Fundacji w terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zarejestrowania Fundacji uchwali regulamin zasad gospodarowania środkami finansowymi. Regulamin wyznaczy szczegółowe zasady zarządu majątkiem Fundacji oraz dystrybucji i rozliczania środków przeznaczonych dla podmiotów korzystających ze wsparcia Fundacji.

8. Fundacja nie może wspierać finansowo poradni, których działalność nie jest zgodna ze Standardami. Przepis niniejszy nie wyłącza jednorazowego wsparcia finansowego przeznaczonego na uruchomienie nowej poradni.

VI. Zgodność ze standardami

§ 26

1. Zarząd opracowuje projekt standardów działalności poradni (Standardów) z uwzględnieniem następujących wymogów:

a) poradnia zapewnia rzetelność świadczonych usług,

b) pomoc prawna świadczona w ramach poradni jest nieodpłatna,

c) poradnia zapewnia niezbędną poufność w ramach świadczonych usług,

d) poradnia zapewnia bezpieczeństwo dokumentów powierzonych przez klienta; poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów,

e) poradnia prowadzi sekretariat w zakresie odpowiadającym rozmiarom i charakterowi jej działalności,

f) przed przyjęciem sprawy poradnia informuje klienta na piśmie o zasadach świadczenia pomocy prawnej przez poradnię, a w szczególności o tym, że:

-       sprawę będzie prowadził student,

-       student oraz pracownik poradni nie może odmówić złożenia zeznań oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu,

-       poradnia nie prowadzi spraw, w których działa adwokat lub radca prawny,

-       klient może poinformować co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,

-       porady udzielane są na piśmie,

g) poradnia przeprowadza procedurę kwalifikacyjną klientów poradni, mającą na celu ustalenie, że sytuacja finansowa klienta nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej; w razie ujawnienia okoliczności świadczących o tym, że klient może korzystać lub korzysta z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, poradnia niezwłocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy,

h) poradnia prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji o klientach, gwarantujący zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów,

i) działalność poradni podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 10.000 EURO,

j) poradnia zapewnia nadzór kadry dydaktycznej nad studentami,

2. Przed przystąpieniem do opracowania projektu Standardów Zarząd wystąpi do Rady Fundacji i Kolegium Programowego o zgłaszanie w terminie trzymiesięcznym propozycji Standardów.

3. Rada Fundacji uchwala Standardy.

4. W Standardach można przewidzieć okres przejściowy, w ciągu którego poradnie mają obowiązek dostosowania swojej działalności do poszczególnych wymogów.

5. Na wniosek Zarządu lub 1/5 członków Rady Fundacji, przy obecności podmiotów reprezentujących co najmniej jedną trzecią członków Rady, Rada Fundacji może podjąć uchwałę w sprawie zmiany Standardów.

§ 27

1. Na wniosek zainteresowanej poradni Zarząd wszczyna postępowanie sprawdzające zgodność funkcjonowania poradni ze Standardami. Po zbadaniu, czy poradnia spełnia wymogi określone przez § 2 i § 26, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji wniosek o stwierdzenie zgodności działalności Poradni ze Standardami.

2. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o stwierdzeniu zgodności bądź niezgodności działalności poradni na wniosek Zarządu. Uczelnia, przy której działa poradnia, której działalność została uprzednio uznana za zgodną ze Standardami przez Fundację, nabywa członkostwo w Radzie zgodnie z procedura określoną w § 10 pkt 3 niniejszego Statutu.

3. Zarząd może przedstawić Radzie Fundacji wniosek o wykluczenie z Rady w każdym czasie, w razie stwierdzenia niezgodności działalności poradni ze Standardami.

4. Prawo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, przysługuje również każdemu członkowi Rady Fundacji. Wniosek zostaje przedłożony Radzie Fundacji, a Zarząd przeprowadza w odpowiednim zakresie kontrolę zgodności działalności poradni ze Standardami i sporządza na tej podstawie opinię, zawierającą jego stanowisko w sprawie, którą dołącza do wniosku.

5. W celu rozpatrzenia wniosku Zarząd niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Fundacji. Jeżeli wniosek członka Rady Fundacji nie zostanie przedłożony Radzie Fundacji w terminie 30 dni od jego wniesienia, prawo do zwołania posiedzenia Rady Fundacji przysługuje każdemu członkowi Rady Fundacji.

6. W celu zbadania zgodności działalności poradni ze Standardami Zarząd może żądać przedłożenia przez poradnię jej regulaminu, sprawozdań, raportów i innych dokumentów, a w razie potrzeby dokonać bezpośredniej kontroli funkcjonowania poradni.

7. Rada Fundacji zapewnia poradni, której dotyczy uchwała czynny udział w postępowaniu w sprawie stwierdzenia zgodności jej działalności ze Standardami, a przed podjęciem uchwały umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych materiałów oraz zasadności wniosku.

8. Uchwałę wraz z uzasadnieniem w sprawie stwierdzenia zgodności ze Standardami Zarząd doręcza zainteresowanej poradni i członkom Rady Fundacji.

VII. Współpraca z poradniami

§ 28

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może powierzać realizację poszczególnych przedsięwzięć poradniom, zapewniając jednocześnie środki na pokrycie wynikających stąd kosztów.

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 29

1. W pierwszym roku działalności Fundacji w Radzie Fundacji zasiadają Fundatorzy jako członkowie tymczasowi. Pozostali członkowie są członkami zwykłymi.

2. Mandaty Fundatorów wygasają z upływem roku od dnia prawomocnego zarejestrowania Fundacji.

3. Każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos w Radzie Fundacji.

4. Po przyjęciu w skład Rady Fundacji pierwszych zwykłych członków, Fundatorzy tworzą tymczasową grupę, której przysługuje 50% głosów w Radzie Fundacji. Pozostałe głosy przypadają grupie zwykłych członków Rady Fundacji. W ramach każdej grupy głosy wszystkich jej członków mają równą wagę procentową. Każdy członek Rady Fundacji głosuje indywidualnie.

5. Do momentu wygaśnięcia mandatów Fundatorów, uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, przy udziale co najmniej połowy Fundatorów oraz połowy pozostałych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos przypada Fundatorom.

6. W okresie jednego miesiąca od wygaśnięcia jego mandatu z powodu, o którym mowa w ust. 2, Fundator może złożyć Fundacji oświadczenie o przystąpieniu do Rady w charakterze zwykłego członka. Złożenie oświadczenia w przepisanym terminie powoduje, że Fundator staje się zwykłym członkiem - czyli podmiotem wspierającym działalność Fundacji w rozumieniu § 9.

§ 30

Do zadań Rady Fundacji w pierwszym roku działalności należą w szczególności:

a) uchwalenie standardów działalności poradni;

b) powołanie pierwszego Zarządu;

c) nadawanie członkostwa w Radzie Fundacji,

d) uchwalenie regulaminu określającego zasady oraz tryb gospodaro­wania środkami finansowymi Fundacji, w tym dotyczących kryteriów rozdziału tych środków pomiędzy poradnie prawne i inne podmioty.

§ 31

1. Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą Rady Fundacji podjętą bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.

§ 32

1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w uchwale podjętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

3. Do obowiązków likwidatora należy:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przekazane będą w równych częściach uniwersyteckim poradniom prawnym będącym członkiem Rady Fundacji na prowadzenie ich dalszej działalności dydaktycznej.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj