Planowane działania

Planowane działania Fundacji

W dobie szybkich i wielokierunkowych przemian gospodarczo-społecznych szeroka część obywateli znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie państwo obarczone licznymi problemami na skalę krajową nie zawsze potrafi dostrzec potrzeby i oczekiwania jednostki. Do podstawowych i zarazem trudno dostępnych usług w zakresie problemów codziennego życia obywateli należy bezpłatna pomoc prawna.

Bezpłatną pomoc prawną nasz system sądownictwa zapewniał do niedawma obywatelowi dopiero w postępowaniu procesowym przed Sądem. Pomimo uchwalenia nowej ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej wciąż nie wszyscy potrzebujący mają możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w postępowaniu przed procesowym, ani też nie ma odpowiedniej instytucji, która by zapewniała obywatelom bezpłatną informację o prawach i obowiązkach im przysługujących. Taką rolę muszą spełniać organizacje trzeciego sektora. Z pewnością dlatego właśnie Uniwersyteckie Poradnie Prawne odnotowują rosnące zapotrzebowanie na świadczone przez siebie usługi oraz zyskują sobie uznanie wśród studentów i akademickiej kadry naukowej. Dotychczas z pomocy Uniwersyteckich Poradni Prawnych korzystało średnio kilkanaście tysięcy osób rocznie.

To właśnie Uniwersyteckie Poradnie Prawne pełniąc uzupełniającą rolę wobec działań administracji państwowej uświadamiają obywateli o ich prawach i obowiązkach.

Po pierwszych latach działań związanych z organizacją samej Fundacji, przeprowadzeniu kilku ważnych projektów, realizacji celów bezpośrednio związanych z pomocą finansową i merytoryczną poradniom, Fundacja podejmie szereg działań o charakterze edukacyjnym i wzmacniającym poradnie.

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupia się obecnie na:

  1. profesjonalizacji i standaryzacji działań poradni,
  2. wydaniu kolejnych publikacji,
  3. koordynacji i polepszeniu współpracy między poradniami,
  4. prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk,
  5. wzmocnienie bazy informatycznej i sprzętowej,
  6. promocji działalności uniwersyteckich poradni prawnych,
  7. budowanie i umacnianie współpracy międzynarodowej,
  8. pracy związanej z reformowaniem dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych,
  9. monitorowaniu stosowania prawa i jakości tworzonego prawa,
  10. rozszerzenie działalności poradni zwłaszcza o poradnictwo dla kobiet i organizacji pozarządowych.

Profesjonalizacja i standaryzacja działań poradni- działania te zaplanowane są jako zasadniczy cel na najbliższy rok i kolejne lata. Osiągnięcie tych założeń przede wszystkim ma wzmocnić pozycję poszczególnych poradni, a także zapewnić im stabilną przyszłość i uznanie w środowisku prawniczym. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim z dotacji celowych uzyskiwanych na poszczególne działania, takie jak szkolenia, konferencje, seminaria, publikacje.

Wydanie kolejnych publikacji- po pierwszym Almanachu "Uniwersytecka Poradnia Prawna – idea, organizacja, metodologia" Fundacja skupia się na przygotowaniu kolejnych podręczników dotyczących metodologii nauczania prawa w poradniach prawnych.

Koordynacji i polepszenia współpracy między poradniami- niniejszy cel będzie realizowany głównie dzięki uczestnictwu przedstawicieli poradni na spotkaniach na poziomie krajowym i osobistym kontaktom z pracownikami poszczególnych poradni (np. wszystkie poradnie będą regularnie wizytowane, w Warszawie będą odbywać się cykliczne szkolenia dla pracowników poradni). Ponadto Zarząd Fundacji pragnie utrzymać tradycję organizacji dwóch dorocznych Ogólnopolskicj Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk- Zarząd Fundacji będzie gromadził wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Zarząd Fundacji będzie nadal gromadził wszelkie materiały związane z działalnością poradni prawnych w Polsce i za granicą, tym samym tworząc archiwum publikacji i artykułów tematycznych. Dzięki zbieraniu półrocznych i rocznych raportów oraz przetwarzaniu danych statystycznych o działalności poradni możliwe będzie uzyskanie danych porównawczych, w tym oraz określanie trendów i kierunków w jakich powinny ewoluować poradnie. Dane te ukażą także statystyczny profil klienta oraz odpowiedzą na pytanie czy poradnie właściwie dobierają zakres tematyczny prowadzonego poradnictwa i informacji prawnej.

Wzmocnienie bazy informatycznej i sprzętowej- w oparciu o uzyskane dotacje oraz darowizny rzeczowe od firm i kancelarii prawniczych prowadzone będzie stałe działanie wspierające rozwój uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce. Zakupiony sprzęt zasili poradnie rozwijające się, jak też nowo powstałe.

Promocja działalności uniwersyteckich poradni prawnych- osiągnięcie niniejszego celu ma służyć zarówno samym poradniom (budowanie pozytywnego wizerunku) jak też lepszemu dotarciu do klientów. W zakresie działań związanych z tym celem znajduje się druk ulotek informujących o działalności i adresach poradni w Polsce, nawiązanie współpracy z największymi kancelariami prawniczymi i korporacjami prawniczymi, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej. Niezbędna jest także nieustanna kampania informacyjna o poradniach skierowana do urzędów samorządowych i państwowych, aby poradnie były traktowane jako trwała i poważna instytucja. Urzędy powinny zyskać zaufanie i zrozumienie dla działalności poradni, a w konsekwencji pomagać studentom w załatwianiu spraw związanych z pracą w poradniach.

Budowanie i umacnianie współpracy międzynarodowej- Polski program klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiodących tego typu programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno się dzielić zdobytym doświadczeniem oraz inicjować powstawanie poradni w regionie. W najbliższych planach powinno się uwzględnić możliwość zapraszania gości z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po to, aby wzięli udział w organizowanych szkoleniach, kursach, czy wizytach studyjnych. Przedstawiciele Fundacji uczestniczą w międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce poradniczej.

Praca związana z reformowaniem dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowania uniwersyteckich poradni prawnych- cel ten będzie realizowany przede wszystkim we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i ma na celu zmianę przepisów utrudniających funkcjonowanie organizacji poradniczych w Polsce oraz poprawę funkcjonowania systemu dostepu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto nasza Fundacja chciałaby się podjąć prowadzenia programu aktywizacji prawników praktyków do działalności Pro Publico Bono. Cel ten ponadto jest już realizowany przez organizację corocznego Konkursu Prawnik Pro Bono.

Monitorowaniu stosowania prawa i jakości tworzonego prawa- zadanie niezmiernie ważne i wymagające szczególnej uwagi. Dla jak najlepszej realizacji niniejszego zadania Zarząd przygotował ankiet sprawozdawcze wypełnianych przez poradnie.

Rozszerzenie działalności poradni zwłaszcza o poradnictwo dla kobiet i organizacji pozarządowych- zagadnienia te już teraz pojawiają się w działalności poradni. W "Ankiecie rozliczenia z dotacji od FUPP", zaznaczony jest między innymi podział na klientów: kobiety i mężczyzn, po to aby po zebraniu ankiet móc wygenerować informację o kobietach-klientkach klinik i głównych problemach z jakimi się zwracają. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane do tematu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki zbieranym informacjom będziemy mogli dowiedzieć się więcej na temat potrzeb NGO's. Jednocześnie jednak pragniemy aktywizować poradnie i nakłaniać je do świadczenia pomocy organizacjom trzeciego sektora.

Dzięki podejmowanym przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych działaniom, mamy nadzieję wzmocnić potencjał organizacyjny i samodzielność poszczególnych poradni. Dodatkowo liczymy, że zostanie wzmocniona sieć poradni oraz ich wzajemne kontakty.

Zaplanowane zadania powinny wzmocnić nie tylko administracyjnie, ale także merytorycznie poszczególne poradnie, a dodatkowym rezultatem będzie zacieśnienie współpracy oraz powołanie uniwersyteckich poradni prawnych we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. Zaplanowane równolegle zadania Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych mają zbudować najsilniejszą w regionie sieć uniwersyteckich poradni prawnych.

Wszelkie działania zarówno Zarządu Fundacji jak i poszczególnych poradni są zapowiadane i promowane za pośrednictwem listy dyskusyjnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz będą się znajdować na stronie domowej www.fupp.org.pl .

Ewaluacja działań każdej poradni będzie przeprowadzana w oparciu o sprawozdania merytoryczne, finansowe oraz szczegółową ankietę. Jak dotychczas nie były opracowane dokładne narzędzia sprawozdawcze, ale wraz z zamknięciem obecnego okresu rozliczeniowego i roku akademickiego zostanie po raz pierwszy przygotowana jednolita analiza statystyczna pracy poradni w Polsce.

Ze względu na bardzo rozbudowany charakter zadań leżących w zakresie opisywanego projektu, Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych podejmuje liczne starania o pokrycie zapotrzebowań finansowych na przyszłość. W tym celu już na etapie przedkładanego projektu Zarząd Fundacji uzyskał poparcie od kilku instytucji. Przy założeniu że zadane cele będą osiągane można antycypować, że dotychczasowi partnerzy będą wspomagać projekt także w przyszłości.

Ponadto w miarę zdobywanych doświadczeń Zarząd Fundacji planuje zaangażowanie jak najliczniejszego grona darczyńców i partnerów finansowych do opisywanego projektu. Oprócz fundacji oraz instytucji krajowych i zagranicznych planuje się zaangażowanie korporacji prawniczych oraz firm i kancelarii prawnych w dotowanie tegoż, jakże społecznie użytecznego, projektu.

Jednocześnie zaś docelowy model finansowania działalności poradni zakłada, że będą one finansowane wyłącznie przez uniwersytety, a jedynie działalność o charakterze sieciowym i strukturalnym wykonywana będzie przez Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W przyszłości poszczególne poradnie mogły podejmować większość zadań samodzielnie, a Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pełnił będzie jedynie rolę wspomagającą.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj