O projekcie

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Projekt pt "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w partnerstwie z czterema podmiotami.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się:

 1. Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce i zagranicą w postaci 4 raportów.
 2. Wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny. Opracowanie na bazie stworzonego modelu jednej spójnej polityki państwa w stosunku do podmiotów świadczących poradnictwo prawne.
 3. Upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania z bezpłatnych porad prawnych wśród interesariuszy (decydenci, grantodawcy, personel instytucji poradniczych) oraz klientów. Informowanie o wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązaniach.

Kim są REALIZATORZY projektu?

Projekt ma charakter partnerski.

 • Lider Partnerstwa:
  Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  Liderem Partnerstwa, a zarazem inicjatorem i beneficjentem projektu jest Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Projektu jako reprezentant lidera. Na DPP spoczywają przede wszystkim zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym organizacja spotkań dwóch ciał:
 • Rady Partnerów: główny organ zarządzający projektu, podejmujący kluczowe decyzje. W jej skład wchodzi Dyrektor Projektu oraz po dwóch przedstawicieli każdego z Partnerów.
 • Komitetu Konsultacyjnego: ciało o charakterze doradczym, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządów.


Obok DPP partnerami w ramach projektu są cztery organizacje pozarządowe, które bezpośrednio zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych lub wspierają tego rodzaju działalność, upowszechniając wiedzę na ten temat, prowadząc badania i wydając publikacje, w tym:

 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP)
  Zadanie w ramach projektu: upowszechnianie rezultatów projektu w mediach, organizacja szkoleń i seminariów dla interesariuszy, koordynacja prac nad przewodnikiem po podmiotach świadczących poradnictwo oraz nad podręcznikiem trenerskim dotyczącym metodologii poradnictwa i szkoleń.
 • Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS)
  Zadanie w ramach projektu: wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.
 • Instytut Spraw Publicznych
  Zadanie w ramach projektu: zaprojektowanie i przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych, które umożliwią pozyskanie danych na temat stanu, skali i sposobu funkcjonowania poradnictwa prawnego w Polsce oraz pokażą możliwości poprawy i rozwoju tego obszaru działalności społecznej.
 • Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO)
  Zadanie w ramach projektu: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Stworzenie poradnika na temat zastosowania zaprojektowanego modelu.

Działania podejmowane w ramach projektu:

 • badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • tworzenie zestawu rekomendacji, czyli modelu funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz propozycja długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • przedstawienie wyników badań na konferencji i seminariach;
 • nauczenie adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • informowanie społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Adresaci projektu:

Projekt ze względu na swój charakter badawczo-promocyjny adresowany jest przede wszystkim do:

 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich. 

Personel zarządzający ze strony Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych:

Z ramienia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP):

Koordynator Projektu:
Filip Czernicki

Ekspert ds. Upowszechniania:
dr Marta Janina Skrodzka

Asystent Projektu:
Anna Włodarczyk

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Instytucje publiczne świadczące poradnictwo robią to w ramach swoich ustawowych zakresów obowiązków, w związku z tym wykorzystują do tego posiadane zasoby ludzkie, lokalowe, sprzętowe oraz środki publiczne znajdujące się w ich budżetach. Podmioty niepubliczne z reguły nie mają własnych zasobów rzeczowych, ludzkich i finansowych, muszą je więc zdobywać z zewnątrz. Skala udzielanego dotychczas wsparcia dla PPiO jest bardzo niska – zaledwie 15% instytucji i organizacji, potencjalnie mogących udzielić takiego wsparcia, podjęło takie działania w latach 2011–2012. Przy czym najczęściej stosowaną formą pomocy udzielanej usługodawcom jest wsparcie rzeczowe (np. udostępnianie lokali), osobowe (np. delegowanie prawników) oraz edukacyjne (np. szkolenia dla doradców). Rzadko wsparcie ma charakter finansowy. Jeżeli już się pojawia, to w zasadzie wyłącznie w formie dotacji uzyskanej w drodze konkursu. Najczęściej ze wsparcia korzystają organizacje pozarządowe, w tym Biura Porad Obywatelskich. Podmioty wspierające PPiO nie wypracowały skutecznych metod monitorowania i oceny świadczonych usług poradniczych, ograniczają się do podstawowych sposobów oceny wykorzystanego wsparcia polegających na raportach merytorycznych i finansowych.