O projekcie

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Projekt pt "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Podziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w partnerstwie z czterema podmiotami.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się:

 1. Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce i zagranicą w postaci 4 raportów.
 2. Wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny. Opracowanie na bazie stworzonego modelu jednej spójnej polityki państwa w stosunku do podmiotów świadczących poradnictwo prawne.
 3. Upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania z bezpłatnych porad prawnych wśród interesariuszy (decydenci, grantodawcy, personel instytucji poradniczych) oraz klientów. Informowanie o wypracowanych w trakcie trwania projektu rozwiązaniach.

Kim są REALIZATORZY projektu?

Projekt ma charakter partnerski.

 • Lider Partnerstwa:
  Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  Liderem Partnerstwa, a zarazem inicjatorem i beneficjentem projektu jest Departament Pożytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Projektu jako reprezentant lidera. Na DPP spoczywają przede wszystkim zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym organizacja spotkań dwóch ciał:
 • Rady Partnerów: główny organ zarządzający projektu, podejmujący kluczowe decyzje. W jej skład wchodzi Dyrektor Projektu oraz po dwóch przedstawicieli każdego z Partnerów.
 • Komitetu Konsultacyjnego: ciało o charakterze doradczym, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji centralnej i samorządów.


Obok DPP partnerami w ramach projektu są cztery organizacje pozarządowe, które bezpośrednio zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych lub wspierają tego rodzaju działalność, upowszechniając wiedzę na ten temat, prowadząc badania i wydając publikacje, w tym:

 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP)
  Zadanie w ramach projektu: upowszechnianie rezultatów projektu w mediach, organizacja szkoleń i seminariów dla interesariuszy, koordynacja prac nad przewodnikiem po podmiotach świadczących poradnictwo oraz nad podręcznikiem trenerskim dotyczącym metodologii poradnictwa i szkoleń.
 • Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS)
  Zadanie w ramach projektu: wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.
 • Instytut Spraw Publicznych
  Zadanie w ramach projektu: zaprojektowanie i przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych, które umożliwią pozyskanie danych na temat stanu, skali i sposobu funkcjonowania poradnictwa prawnego w Polsce oraz pokażą możliwości poprawy i rozwoju tego obszaru działalności społecznej.
 • Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO)
  Zadanie w ramach projektu: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Stworzenie poradnika na temat zastosowania zaprojektowanego modelu.

Działania podejmowane w ramach projektu:

 • badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • tworzenie zestawu rekomendacji, czyli modelu funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz propozycja długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • przedstawienie wyników badań na konferencji i seminariach;
 • nauczenie adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • informowanie społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Adresaci projektu:

Projekt ze względu na swój charakter badawczo-promocyjny adresowany jest przede wszystkim do:

 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich. 

Personel zarządzający ze strony Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych:

Z ramienia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP):

Koordynator Projektu:
Filip Czernicki

Ekspert ds. Upowszechniania:
dr Marta Janina Skrodzka

Asystent Projektu:
Anna Włodarczyk

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Poradnictwo powinno być według badanych finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z budżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma finansowania to konkursowe kontraktowanie usług w oparciu o standardy ich świadczenia.