Współpraca z RPO

Współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich ze Studenckimi Poradniami Prawnymi

Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 17a Ustawy z dn. 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 14 poz. 147), współdziała ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, i innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela.

Rzecznik Praw Obywatelskich objął swym patronatem studenckie poradnie prawne oraz sieć biur porad obywatelskich, których działalność przyczynia się do podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej osób świadczących pomoc oraz jej beneficjentów. Działalność studenckich poradni prawnych oraz prowadzących podobną działalność organizacji pozarządowych jest niezwykle ważna, zwłaszcza w sytuacji braku systemu informacji o prawie, który odpowiadałby społecznemu zapotrzebowaniu. "Klinika prawa" to także miejsce zdobywania pierwszych kwalifikacji zawodowych, umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, ćwiczenie wrażliwości społecznej, tak ważnej dla godnego wykonywania zawodu prawnika.

Rzecznik Praw Obywatelskich zawarł Porozumienia o współpracy w dziedzinie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela z 13 studenckimi poradniami prawnymi, a także z Fundacją Academia Iuris, Stowarzyszeniem Biuro Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Prudniku, Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99" we Wrocławiu oraz ze Związkiem Biur Porad Obywatelskich. W maju 2016 roku Pan dr Adam Bodnar odnowił współpracę z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych podpisują Porozumienie o współpracy.

Współpraca podejmowana jest w celu:

  • zwiększenia dostępu każdej osoby do informacji o jej prawach i środkach ochrony,
  • realizacji zadań w dziedzinie edukacji prawnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela oraz przestrzegania ich przez organy władzy publicznej,
  • podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych stron, doskonalenia mechanizmów działania w dziedzinie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności,
  • stworzenia warunków dla lepszego kształcenia studentów w dziedzinie pomocy prawnej,
  • wymiany doświadczeń i informacji w zakresie efektywnej ochrony praw człowieka i obywatela.


Wzajemne świadczenie pomocy w ramach posiadanych przez strony kompetencji odbywa się m. in. poprzez wymianę materiałów o charakterze analitycznym i informacyjnym (poradnie otrzymują nieodpłatnie publikacje Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn-Materiały, Informacja o pracy RPO - kwartalnik, inne publikacje nieperiodyczne) oraz wspólne organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich umożliwia również, w miarę swoich możliwości, odbycie praktyk. O praktyki w Biurze mogą ubiegać się studenci Wydziałów Prawa i Administracji IV i V roku studiów. Pierwszeństwo mają studenci działający w poradniach prawnych. W latach 2001-2005 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało w serii "Informator RPO" ponad 50 poradników opracowanych przez studentów działających w studenckich poradniach prawnych (w większości przez studentów z poradni Uniwersytetu Jagiellońskiego). Niektóre poradniki zamieszczone są na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich w części e-Poradniki RPO. Ponadto poradnie prawne przekazują sprawy, które ich zdaniem wymagają podjęcia przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Są to zarówno sprawy klientów studenckich poradni prawnych, przekazane za zgodą tych osób, jak również sprawy o charakterze generalnym, np. dotyczące niewłaściwej praktyki urzędów lub potrzeby zmiany określonych przepisów prawa. Informacje, które Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje od poradni są niezwykle cennym źródłem wiedzy na temat stanu przestrzegania praw obywateli, pozwalają na formułowanie wniosków i ocen dotyczących funkcjonowania obowiązującego prawa oraz problemów wynikających w procesie jego stosowania.

Więcej informacji na stronie www.brpo.gov.pl.

Wnioski i zapytania dotyczące współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich ze studenckimi poradniami prawnymi prosimy kierować na adres e-mail Pani Anny Czubińskiej-Durki: aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź na adres pocztowy:


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj