Czasopismo Klinika

Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

O KLINICE:

W roku akademickim 2006/2007 ruszyła inicjatywa podjęta przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych związana z kontynuacją wydawania czasopisma "Klinika", wydawanego wcześniej przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Klinika" stanowi forum wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem klinicznym, życiem poradni prawnych w Polsce oraz z nowymi nurtami kształcenia prawniczego. Mamy nadzieję, że "Klinika" w swej nowej formule pozwoli wymienić zgromadzone przez Państwa doświadczenia stanowiące cenne źródło rozwoju dla nowo powstających oraz działających już Poradni, jak również pomoże wszystkim Poradniom w rozwiązaniu nurtujących ich pytań i problemów związanych z rozwojem nauczania klinicznego. "Klinika" jest wydawana cyklicznie, co pół roku (maj/czerwiec i październik/listopad) w nakładzie 200 szt., który udostępniany jest wszystkim Poradniom nieodpłatnie oraz rozsyłany do prenumeratorów czasopisma Edukacja Prawnicza. Począwszy od 2006 r. Klinika dostępna jest również w wersji elektronicznej. Wersję elektroniczną znajdą Państwo poniżej, przy opisie poszczególnych numerów.

Wraz z wiosennym numerem (2(6)/2007) postanowiliśmy lekko sprofilować pismo. Naszym celem jest przygotowywanie czasopisma w taki sposób, by mogło ono stanowić cenne uzupełnienie warsztatu pracy nauczyciela akademickiego i koordynatora poradni, pomagać w dzieleniu się dorobkiem poradni, w końcu - być platformą wymiany poglądów w środowisku klinicystów na najbardziej istotne dla nich tematy. Z tego powodu, postanowiliśmy uporządkować treść czasopisma odpowiednio w następujące działy tematyczne:

I.Warsztat pracy nauczyciela klinicznego.

Do tej grupy zaliczyliśmy teksty z zakresu metodyki nauczania oraz wszelkich aspektów prowadzenia poradni.

II.Dorobek poradni.

W tym dziale chcemy przedstawić artykuły i reportaże o ciekawych pomysłach i projektach realizowanych przez kliniki.

III.Debata środowiskowa.

W tej grupie artykułów, chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat bieżących problemów z zakresu nauczania klinicznego oraz ram prawnych warunkujących funkcjonowanie studenckich poradni prawnych.

Mamy nadzieję, że dzięki temu Klinika będzie spełniać oczekiwania różnych grup odbiorców - od koordynatorów i nauczycieli klinicznych, przez studentów zaangażowanych lub zainteresowanych ruchem klinicznym, po osoby oddane idei pracy prawnika pro bono lub zaangażowane na rzecz rozwoju form dydaktycznych w nauczaniu prawa.


O AUTORACH:

Autorami tekstów mogą być zarówno opiekunowie poradni jak, jej studenci oraz osoby mające doświadczenie w pracy w poradniach, którym to chcą się z nami podzielić. Pracą związaną z recenzowaniem nadesłanych tekstów zgodziła się zająć Rada FUPP, dzięki czemu autorzy mają możliwości uzyskania cennych uwag od osób posiadających bardzo dobry warsztat naukowy a jednocześnie znakomicie znających problematykę poradnianą.


INFORMACJE PODSTAWOWE:

rad. pr. dr Paweł Klimek – Redaktor Naczelny – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolegium Redakcyjne:

dr Aneta Biały – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
adw. dr Przemysław Buczkowski – Uczelnia Łazarskiego
dr Magdalena Gołowkin-Haduła – Uniwersytet Opolski
adw. dr Wojciech Górowski – Uniwersytet Jagielloński
rad. pr. dr Aleksandra Klich – Uniwersytet Szczeciński
mgr Ewelina Milan – Uczelnia Łazarskiego
adw. dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak – Uniwersytet Warszawski
adw. dr Kinga Piwowarska – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
dr Marta Skrodzka – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
rad. pr. dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. UWr. – Uniwersytet Wrocławski
rad. pr. dr Katarzyna Antolak-Szymański – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 

Kolegium Redakcyjne w latach 2014-2021:

dr Marta Janina Skrodzka – Redaktor Naczelna - Uniwersytet w Białymstoku, PWSIP w Łomży

dr Wojciech Górowski – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr.

dr hab. Celina Nowak – Uniwersytet Warszawski

Kolegium Redakcyjne w 2013 r.:

Rafał Gołąb – Uniwersytet Wrocławski

dr Wojciech Górowski – Uniwersytet Jagielloński

dr Celina Nowak – Uniwersytet Warszawski

dr Marta Janina Skrodzka - Uniwersytet w Białymstoku

Kolegium Redakcyjne w latach 2009-2012:

Rafał Gołąb – Uniwersytet Wrocławski

dr Wojciech Górowski – Uniwersytet Jagielloński

Julia Kluczyńska – Sekretarz Redakcji

dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak – Uniwersytet Warszawski

dr Marta Janina Skrodzka – Uniwersytet w Białymstoku


Członkowie Kolegium Redakcyjnego są jednocześnie recenzentami tekstów umieszczanych w czasopiśmie KLINIKA.

Ogólnopolskie czasopismo naukowe KLINIKA znajduje się na liście czasopism uwzględnionych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych pod l.p. 31344 i zostało oznaczone unikatowym identyfikatorem 497021.
Publikacja na łamach czasopisma KLINIKA oznacza przyznanie autorowi publikacji 20 punktów w zakresie dyscypliny nauk prawnych.

Jednocześnie informujemy, że ogólnopolskie czasopismo naukowe KLINIKA znajduje się na liście czasopism indeksowanych w bazie ICI Journal Master List 2019 (Index Copernicus) ze współczynnikiem ICV 2018: 44.51 (więcej informacji na stronie www: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=14629)Adres redakcji:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel.: 22 829 91 29 w. 143
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres wydawcy:

Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate)
00-203 Warszawa

***
Rada Naukowa:
Łukasz Bojarski – Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
prof. dr hab. Eugeniusz Bojanowski – Uniwersytet Gdański
Jakub Boratyński – dawniej Fundacja im. Stefana Batorego
dr hab. Jerzy Ciapała – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Wojciech Dziedziak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katarzyna Guzenda – Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie/Słubicach nad Odrą
Katarzyna Hebda – ELSA Lawyers Society
prof. dr hab. Małgorzata Król – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Leszek Kubicki – Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Piotr Machnikowski – Uniwersytet Wrocławski
prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk – Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Uniwersytet Śląski
dr hab. Justyn Piskorski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – Uniwersytet w Białymstoku
Marcin Szyguła – Fundacja Academia Iuris
prof. dr hab. Maria Szewczyk – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Eleonora Zieliński – Uniwersytet Warszawski

Przeczytaj także...

Objętość nadsyłanego materiału (tekst, ilustracje, tablie) powinna wynosić oko. 20 000 ze spacjami (ok. 10 stron maszynopisu).

 1. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim
  1. streszczenie w języku polskim powinno być przygotowane jako jeden akapit, przedstawiający cele, założenia, ewentualnie metody badawcze i główne wnioski. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 15 linii tekstu;
  2. streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem tekstu należy zamieścić na końcu artykułu.
 2. Ponadto:
  1. do materiałów przesłanych przez studentów prawa niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego, posiadającego tytuł naukowy dr., dr. hab. lub prof.;
  2. do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły zawierajace oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na Wydawnictwo C.H. Beck. Artykuły bez oświadczenia nie będą publikowane.
 3. Tekst należy pisać w formacie MS WORD lub RTF, czcionka Times New Roman 12 pkt, wyjustowany dwustronnie, interlinia 1,5, marginesy 25 mm każdy, strony należy ponumerować, teksty należy dzielić na akapity stosując 0,5 więcia na początku akapitu.
 4. Przypisy powinny być zrobione automatycznie, na dole każdej strony, czcionką Times New Roman, 10 pkt, interlinia 1,0, należy stosować numerację ciągłą w ramach artykułu.
 5. Na pierwszej stronie należy zamieścić:
  a. tytuł lub stopień nukowy, imię i nazwisko, uczelnię, jednostkę organizacyjną;
  b. tytuł artykułu.
 6. Tekst należy podzielić na mniejsze jednostki. Podział tekstu powinien wyglądać następująco: numeracja cyframi arabskimi, śródtytuły: pogrubienie, wyjustowanie dwustronne.
 7. Tekst powinien zawierać wprowadzenie oraz podsumowanie.
 8. Zasady cytowania:
  1. odwołania do literatury w przypadku książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, miejsce wydania i rok wydania, numer strony;
  2. odwołania do literatury w przypadku rozdziału w książce: inicjał imienia
   i nazwisko, tytuł rozdziału, [w:] tytuł książki, miejsce i rok wydania, numer strony;
  3. odwołania do literatury w przypadku artykułu: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, numer i rok wydania, numer strony.
 9. Tekst należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word lub RTF, jako załącznik w poczcie elektronicznej.
 10. Redakcja przyjmuje wyłącznie materiały, które nie były wcześniej nigdzie publikowane
  i nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów.
 11. Wszystkie materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu. Redagowanie tekstu polega nie tylko na eliminacji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych, ale także na wprowadzeniu bezwzględnie koniecznych poprawek merytorycznych oraz na usunięciu usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej). Autor otrzymuje tekst do korekty. W przypadku nieodesłania korekty autorskiej w terminie materiał jest kierowany do publikacji bez poprawek Autora.
 1. Wszystkie materiały wpływające do "Kliniki" są poddawane ocenie wydawniczej dokonywanej przez członków Kolegium Redakcyjnego. W wyjątkowych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza Kolegium.
 2. Artykuły są recenzowane przez co najmniej trzech członków Kolegium Redakcyjnego. Ocenie podlegają wszystkie aspekty warsztatu naukowego.
 3. Okres oczekiwania na ocenę wynosi ok. 8 tygodni. Po tym terminie Autor jest proszony o kontakt telefoniczny lub mailowy z Redakcją.
 4. Ocena może mieć postać:
  1. recenzji pozytywnej;
  2. recenzji pozytywnej pod warunkiem dokonania określonych zmian;
  3. recenzji odmownej.
 5. Tożsamość Recenzentów poszczególnych materiałów jest jawna. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium redakcyjnego) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza grona wskazanych osób.
 6. Recenzenci składają deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
  2. relacje podległości zawodowej;
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

***
Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”.

„Ghostwriting” występuje, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

O „guest authorship” („honorary authorship”) mówi się gdy, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma „Klinika” wprowadziła odpowiednie procedury:

 1. Redakcja "Kliniki" wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji.
 2. Redakcja "Kliniki" wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie
  z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja "Kliniki" uzyskuje od autorów informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja "Kliniki" będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Aktualny numer "Kliniki"

Klinika Nr 33–34 (38–39)/2022
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 21,9 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

 • JULIA BERG-BAJRASZEWSKA
  Teaching gender discrimination issues at Warsaw University Legal Clinic
  in the context of rape crime cases
 • ALEKSANDRA PARTYK
  M. Najda, A. Rutkowska, D. Rutkowski, Psychologia sali sądowej.
  Jak komunikacja i emocje wpływają na postrzeganie sprawiedliwości,
  Bielsko-Biała 2021 – recenzja
 • MONIKA MALIK, MAREK MIROSŁAWSKI, ALEKSANDRA WITEK
  Doręczenia elektroniczne – nowość w polskim systemie prawnym.
  Wybrane zagadnienia
 • BARBARA POLEGAJ-PASIERB, ROKSANA TUREK
  Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj