Jak przekazać dotację Fundacji?

Jak przekazać dotację Fundacji?

Podatek od spadków i darowizn.
Zgodnie z art. 16 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. nabycie przez fundacje darowizn z pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych w drodze darowizny jest wolne od podatku, co oznacza, że obowiązkiem nie jest obciążany ani obdarowany ani darczyńca.

Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Darowizna od osoby fizycznej na rzecz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizną na cele naukowe, oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Odliczeniu od dochodu podlega zatem kwota darowizny do wysokości 10% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej: u.p.d.o.f.).

Wartość darowizny pieniężnej odpowiada oczywiście kwocie udokumentowanej dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Wartość darowizny rzeczowej oblicza się na podstawie dokumentów świadczących o poniesionym wydatku. Tym dokumentem jest faktura VAT, którą powinien wystawić darczyńca (art. 26 ust. 7 u.p.d.o.f.). Jeżeli faktura nie jest wystawiana, to wartość darowizny podlega wykazaniu innymi dokumentami, np. dowodem zakupu.

W wypadku, gdy przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny oblicza się uwzględniając VAT - tzn. odlicza się kwotę brutto (art. 26 ust. 6 u.p.d.o.f.).

Podatek dochodowy od osób prawnych.
Darowizna od osoby prawnej na rzecz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizną na cele naukowe, oświatowe i oświatowo-wychowawcze. Odliczeniu od dochodu podlega zatem kwota darowizny do wysokości 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej: u.p.d.o.p.).

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kwotę darowizny oblicza się uwzględniając VAT - tzn. odlicza się kwotę brutto (art. 18 ust. 1b u.p.d.o.p.).

Podatek od towarów i usług (VAT).
Darczyńca, który świadczy darowiznę rzeczową, zobowiązany jest do zapłaty VAT-u. Powinien on wystawić fakturę wewnętrzną. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega darowizna rzeczy używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało darczyńcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 7 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 8 i art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (źródło: www.mpips.gov.pl)

Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz organizacja pożytku publicznego, zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 listopada 2003 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1997) od dnia 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu podlegać będą darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu ( art. 18, ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a organizacją pozarządową (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2) jest niebędąca jednostką sektora finansów publicznych osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej - a więc również fundacje i stowarzyszenia.

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2004 roku odliczeniu podlegać będą darowizny dokonane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj