Regulamin Finansowy

Regulamin Finansowy

I. Zasady ogólne
1. Składniki majątku Fundacji są określone w § 6 Statutu

2. Do zadań Zarządu Fundacji w zakresie gospodarki finansowej należą:
a) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji
b) zarząd majątkiem Fundacji
c) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji
d) organizowanie konkursów na finansowanie działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych, rozpatrywanie wniosków i dystrybucja środków finansowych między te podmioty


II. Uchwalanie budżetu
3. Finansowy plan roczny fundacji obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku jest przedstawiony Radzie Fundacji w terminie do 30 października roku, poprzedzającego rok, na który sporządzony jest plan finansowy. Dla przyjęcia budżetu Zarząd zwołuje posiedzenie Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji uchwala budżet fundacji w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządzony jest plan finansowy. W przypadku niemożności uchwalenia budżetu w tym terminie gospodarkę finansową Fundacji prowadzi się na podstawie planu finansowego przedstawionego przez Zarząd.

5. Finansowy plan roczny Fundacji obejmuje:
po stronie dochodów:
a) wszelkie planowane środki nabyte przez Fundację,
b) nadwyżkę z lat ubiegłych
po stronie wydatków:
a) koszty działalności Fundacji
b) środki przeznaczone na finansowanie poradni prawnych
c) wymaganą składkę na Fundusz gwarancyjny

6. Wydatki fundacji nie mogą przekroczyć jej dochodów.


IV. Korzystanie z funduszu gwarancyjnego
7. W przypadku oczekiwanego szczególnego zmniejszenia się dochodów (przy tworzeniu planu finansowego) lub powstałej straty (po zatwierdzeniu budżetu) Zarząd podejmuje uchwałę o złożenie wniosku do Rady Fundacji w sprawie uzyskania środków z funduszu gwarancyjnego i równocześnie zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji. Uchwała w sprawie uzyskania środków z funduszu gwarancyjnego wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

8. Pisemny wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem jest przedstawiany Radzie Fundacji.

9. Rada Fundacji w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku podejmuje uchwałę o przyznaniu lub nieprzyznaniu środków z funduszu gwarancyjnego.

10. W przypadku nieprzyznania środków z funduszu gwarancyjnego Zarząd zmienia plan finansowy dostosowując planowane wydatki do pomniejszonych dochodów i przedstawia nowelizację planu do uchwalenia przez Radę Fundacji.


V. Nadwyżka budżetowa
11. Zarząd składa Radzie Fundacji sprawozdanie z wykonania budżetu, na podstawie którego Rada uchwala absolutorium.

12. W przypadku nadwyżki budżetowej Zarząd zwraca się do Rady Fundacji z wnioskiem dotyczącym przeznaczenia 70% tej kwoty. 30% nadwyżki jest zagospodarowywane przez Zarząd.REGULAMIN FINANSOWANIA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

I. Zasady ogólne
1. Finansowanie działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych obejmuje dostarczanie środków finansowych na realizację założeń programowych i pokrycie kosztów działalności następującym podmiotom:
a) Uniwersyteckim Poradniom Prawnym w rozumieniu Statutu Fundacji,
b) Innym podmiotom - nie będącym poradniami prawnymi - a prowadzącym działalność w zakresie edukacji prawniczej.

2. Dystrybucja środków finansowych jest dokonywana przede wszystkim między Uniwersyteckie Poradnie Prawne spełniające standardy przyjęte przez FUPP, a w miarę posiadania również innych, dodatkowych środków – może być dokonana również między podmioty, o których mowa w art. 1 lit. b.

3. Finansowanie działalności poradni obejmuje okres jej rocznej albo półrocznej działalności.


II. Wnioski
4. Rozpatrywanie wniosków o finansowanie działalności poradni dokonywane jest dwa razy w roku w cyklach: rocznym i półrocznym.

5. CYKL ROCZNY. Termin składania wniosków o finansowanie działalności poradni upływa 30 czerwca.

6. Do 31 sierpnia Fundacja rozstrzyga wniosek i podaje kwotę dofinansowania. Wypłata środków na finansowanie poradni prawnych jest dokonywana po zakończeniu procedury oceniania wniosków, nie później jednak niż 31 września.

7. Poradnia jest obowiązana do składania:

a) półrocznego raportu z działalności finansowej w terminie do 31 stycznia następnego roku po dacie złożenia wniosku.
b) końcowego (rocznego) raportu z działalności finansowej w terminie do 30 czerwca następnego roku po dacie złożenia wniosku.

8. CYKL PÓŁROCZNY. Termin składania wniosków o finansowanie działalności poradni upływa 15 października.

9. Do 30 listopada Fundacja rozstrzyga wniosek i podaje kwotę dofinansowania. Wypłata środków na finansowanie poradni prawnych jest dokonywana po zakończeniu procedury oceniania wniosków, nie później jednak niż 31 stycznia następnego roku po dacie złożenia wniosku.

10. Poradnia jest obowiązana do złożenia końcowego raportu z działalności finansowej w terminie do 31 lipca następnego roku po dacie złożenia wniosku.

11. W przypadku ponownego ubiegania się o finansowanie działalności z FUPP jest ona zobowiązana do przedstawienia: wstępnego raportu końcowego obejmującego wydatki do końca okresu rozliczeniowego do 30 kwietnia następnego roku po dacie złożenia wniosku.

12. Składanie wniosków o finansowanie działalności poradni dopuszczalne jest wyłącznie na formularzach dostarczanych poradniom przez FUPP lub publikowanych w sieci Internet.

13. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

14. We wniosku o finansowanie należy zawrzeć:
a) krótki opis działalności poradni, jej główne cele i formy działalności,
b) status prawny poradni lub podmiotu upoważnionego do zawierania umów w imieniu poradni,
c) listę osób zatrudnionych w poradni (niezależnie od tytułu prawnego),
d) listę studentów biorących udział w zajęciach poradni,
e) listę koordynatorów,
f) kosztorys działalności poradni w okresie, który obejmuje wniosek,
g) informację o:
- wypełnianiu standardów przewidzianych przez FUPP,
- liczbie spraw prowadzonych przez poradnię w okresie roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku, w tym liczbę spraw zakończonych,
- liczbie godzin dydaktycznych realizowanych przez poradnię,
- innych źródłach finansowania działalności poradni.

15. Zarząd ma prawo żądać w każdym czasie informacji organizacyjnych i finansowych dotyczących działalności poradni.


III. Procedura kwalifikacyjna
16. Podział środków jest dokonywany na zasadzie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w terminie do 31 sierpnia dla cyklu rocznego i do 30 listopada dla cyklu półrocznego.

17. Zarząd przygotowuje :
a) listę wniosków,
b) propozycje przyznania środków poszczególnym poradniom uwzględniające celowość poniesienia przedstawionych kosztów, jak również efektywność i rzetelność w gospodarowaniu środkami otrzymanymi od Fundacji w poprzednich latach, na podstawie kryteriów przewidzianych w ust. 14.

18. W przypadku, gdy pozyskane przez Fundację środki przeznaczone na działalność poradni nie pokrywają całości wnioskowanej przez nie kwoty, Zarząd dokonuje redukcji kwot przypadających na każdego wnioskodawcę zgodnie z zasadą celowości, biorąc pod uwagę między innymi: zakres i obszar działalności wnioskodawcy, posiadane doświadczenie, średnioroczną liczbę klientów, rzetelność dotychczasowych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz plan działania i dalszego finansowania.

19. Sprawę podziału środków rozpatruje Zarząd Fundacji na posiedzeniu zamkniętym. W przypadku, gdyby po uwzględnieniu wszystkich wniosków, pozostała jeszcze wolna kwota, uchwała w sprawie podziału środków zawiera postanowienia co do zagospodarowania wolnych środków. Zarząd nie ma obowiązku uzasadniania swojego stanowiska.

20. Uchwała Zarządu w sprawie podziału środków jest jawna. Do jej podjęcia wymagana jest zgoda co najmniej czterech członków Zarządu.


IV. Przesunięcia środków
21. Dopuszczalne jest przesunięcie środków w ramach pozycji budżetu wniosku w kwocie nie przekraczającej 10% grantu. Przesunięcie przekraczające tę kwotę wymaga zgody Fundacji wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.


V. Raporty i rozliczenia
22. Poradnia jest zobowiązana do przedstawiania raportów z działalności finansowej w terminach przedstawionych powyżej. Raporty końcowe są udostępniane Fundatorom i darczyńcom.

23. Środki niewykorzystane przez poradnię w danym roku budżetowym zostają zwrócone do Fundacji i zasilają fundusz rezerwowy do czasu osiągnięcia jego pełnej wysokości. Po ukształtowaniu się funduszu rezerwowego niewykorzystane środki wracają do budżetu Fundacji i zalicza się je do dochodów Fundacji.


VI. Umowa przekazania dotacji
24. Środki przekazane na rzecz wnioskodawcy nastąpią w oparciu o umowę zawartą pomiędzy wnioskodawcą i Fundacją, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Umowa może zawierać dodatkowe warunki przekazania dotacji wynikające ze szczególnej umowy między Fundacją i grantodawcą na rzecz Fundacji.


VII. Postanowienia końcowe
25. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może za zgodą wszystkich jego członków odstąpić od terminów ustanowionych w niniejszym Regulaminie

26. Niniejszy regulamin ma w odniesieniu do Fundacji charakter wyłącznie wewnętrzny i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji. Nie ogranicza to ani nie wyłącza nałożonych na podmioty korzystające ze wsparcia Fundacji zobowiązań, które wynikają z umów o dofinansowanie. 

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj