Co nowego?

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2006

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2005 do lutego 2006. W ubiegłym półroczu poradnie przyjęły 5229 (w analogicznym okresie od października 2004 do stycznia 2005: 3192). Najwięcej spraw rozpatrzyły poradnie: Fundacja Academia Iuris - 1232, Uniwersytet Warszawski - 464, Uniwersytet Jagielloński - 463, Uniwersytet Śląski - 457, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 373, Uniwersytet Szczeciński - 369.
Do najczęściej rozpatrywanych spraw należały sprawy cywilne ( 1334) = 25 proc., sprawy karne (913) = 17 proc., sprawy rodzinne (729) = 14 proc.
W poradniach działało 1249 (w ubiegłym roku 907) studentów oraz 143 (uprzednio 122) pracowników dydaktycznych. Oznacza to, iż jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 (7) studentami, zaś na jednego studenta przypada średnio 4 (3) sprawy.

Sprawozdanie półroczne z działalności studenckich poradni prawnych

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj