Konferencje

XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 4–6 grudnia 2013 r. odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Połączona była z wręczeniem księgi jubileuszowej prof. Marii Szewczyk – jednej z inicjatorek ruchu klinicznego, założycielki w 1997 roku Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwszej w Polsce kliniki prawa). Z tego też powodu konferencja gościła w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jerzy Pisuliński, wieloletni koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wygłoszono dwa referaty. Pierwszy z nich nosił tytuł: „Forma działania Kliniki w perspektywie świadczonej pomocy prawnej”, zaś drugi „Studencka Poradnia Prawna w programie dydaktycznym studiów prawniczych”. Prelegentami byli dr Katarzyna Furman-Łajszczak (pierwszy referat) i dr Wojciech Górowski (drugi referat). Po ich zakończeniu odbyła się gorąca dyskusja. Skoncentrowana była na różnorakich formach działania klinik i próbie odpowiedzi na pytanie jaka z nich daje lepsze możliwości udzielania pomocy prawnej pro bono. Przyczynkiem do takiego ukierunkowania dyskusji były dane zebrane z różnych klinik, przedstawione przez dr Katarzynę Furman-Łajszczak pokazujące w jak różnych formach działają Poradnie, od kół naukowych studentów po zakład w ramach danej jednostki podstawowej uczelni wyższej.

XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Drugi dzień konferencji rozpoczął referat: „Model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – zarys rozwiązań wypracowanych w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on wygłoszony przez dr Barbarę Namysłowską-Gabrysiak oraz Prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Filipa Czernickiego. Należy przy tym zaznaczyć, że referaty dotyczące Modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego stanowiły tym samym trzecie konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w ramach projektu systemowego pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Całość konsultacji polegała na wprowadzeniu uczestników w problematykę Projektu oraz zaprezentowanie i poddanie ocenie finalnych założeń wypracowanego w ramach Projektu modelu. Podczas konsultacji zaprezentowano opracowany model, składający się z trzech wariantów, odnoszących się do poszczególnych elementów systemu, związanych z beneficjentami oraz kryteriami dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Po prezentacji, przedstawieniu dodatkowych referatów związanych z problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wyjaśnieniu wariantów w odniesieniu do danego elementu, przeprowadzono dyskusję. Konsultacje zakończyły się podsumowaniem dyskusji oraz odpowiedzią na kluczowe z punktu widzenia środowiska akademickiego pytanie o rolę klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług.

Popołudniowa sesja drugiego dnia konferencji skupiona była wokół zagadnienia statusu członka kliniki (studenta w niej pracującego) w różnych rodzajach postępowań, w tym sądowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięli koordynatorzy różnych sekcji (mec. Olga Gardulska, dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, dr Marlena Pecyna, dr Tomasz Sroka) przedstawiając problemy z jakimi borykają się studenci podczas udzielania porad prawnych. Podnoszono głosy wskazujące na konieczność zmian w poszczególnych procedurach. Dyskutanci przedstawiali nie tylko opisywane już wcześniej zagadnienia (związane z dostępem do akt spraw sądowych, czy problemem zachowania tajemnicy zawodowej), ale również wskazywano ciekawe i niejednokrotnie nowatorskie rozwiązania tych problemów. W dalszej dyskusji wzięło udział wiele osób, która przedstawiały problemy na konkretnych stanach faktycznych, z którymi przyszło im się zmierzyć. W tej perspektywie zawód uczestnikom sprawił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, który bez uprzedzenia nie przybył na konferencję z oczekiwanym przez wszystkich referatem na temat obecnych i planowanych prac legislacyjnych dotyczących pomocy prawnej świadczonej ze środków publicznych.

XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Trzeci dzień konferencji poświęcony był uczczeniu wspominanej już na wstępie prof. Marii Szewczyk. Przed południem odbyła się sesja naukowa dotycząca nowego modelu orzekania kary łącznej proponowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Po zakończeniu seminarium w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej Szanownej Pani Profesor. W swoim wystąpieniu Szanowna Jubilatka ciepło i z uśmiechem na ustach wspominała swoje uniwersyteckie lata, w których tak ważną rolę odegrała Klinika Prawa.

Konferencja została zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj