Konferencje

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, odbyła się w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Obrady poświęcone były w przeważającym zakresie analizie sytuacji prawnej klinik, w świetle nowych regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz.1255), która nie uwzględnia uniwersyteckich i studenckich poradni prawnych, jako podmiotów świadczących bezpłatną pomoc prawną w rozumieniu tej ustawy. Dlatego też, podczas konferencji, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie jaką rolę odgrywają poradnie w Polsce, w kontekście obowiązujących regulacji. Na konferencji pojawili się przedstawiciele z 25 poradni, w tym reprezentanci ośrodków zagranicznych – Ukrainy, Białorusi i Włoch.

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Pierwszego dnia konferencję rozpoczęła i prowadziła dr Aneta Biały, Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. Z ramienia władz uczelni wystąpił Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji KUL dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL. Wykład inauguracyjny pt. Pomoc prawna pro bono -qui bono?, wygłosił dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL z Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, jeden z pierwszych opiekunów poradni. Następnie sprawozdanie z działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych (UPP) przedstawiła dr Aleksandra Klich (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego). Dr Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych) poprowadził prezentację klinik, uwzględniając autoprezentację przedstawicieli poszczególnych poradni.

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychDrugiego dnia obrad, którego moderatorem był dr Piotr Pomorski, Koordynator sekcji finansowej UPP KUL, jako pierwsza swoje wystąpienie pt. Kształcenie umiejętności prawniczych w centrum kształcenia prawniczego. Doświadczenia z praktyki Uniwersytetu Łódzkiego w kształceniu programu studiów, wygłosiła Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Król (Uniwersytet Łódzki). Wykład poświęcony był kształceniu umiejętności prawniczych w centrum kształcenia prawniczego. Uzupełnieniem prelekcji Pani Profesor była prezentacja doświadczeń z praktyki Uniwersytetu Łódzkiego w kształtowaniu programu studiów, przedstawiona przez mgr Aleksandrę Kuszewską – Kłąb (Uniwersytet Łódzki). Profesor zwróciła uwagę na rolę edukacji prawniczej i wskazała trzy istotne powody: istnienie społeczeństwa informacyjnego, potrzebę kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz nowe uwarunkowania rynkowe uczelni w Polsce. Po referacie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali dr Piotr Pomorski oraz mgr Ewelina Milan (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie).

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychDrugim prelegentem był Pan Grzegorz Wiaderek, współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, którego prelekcja poświęcona była m.in. problematyce znaczenia klinik prawa w kształceniu prawników oraz kształtowaniu polityk publicznych. Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, a głos zabrał mgr Damian Klimas (Uniwersytet Wrocławski). Kolejna część dnia poświęcona była warsztatom przybliżającym metodologię nauczania klinicznego na podstawie praktyki UJ i UW. Warsztaty prowadzili dr Katarzyna Syroka-Marczewska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Wojciech Górowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzeci dzień obrad prowadzony przez Patryka Przepiórkę, sekretarza sekcji karnej UPP KUL, rozpoczął mgr Paweł Klimek (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), który poruszył zagadnienia wolnego rynku i korporacjonizmu w odniesieniu do darmowego poradnictwa prawnego. Po zakończeniu referatu głos zabrali dr Katarzyna Syroka-Marczewska i dr Piotr Pomorski. Kolejny wykład przedstawiony przez Joannę Kuc (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) dotyczył problematyki nowych wymogów pozwu wynikających z art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, wobec działalności Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Po zakończeniu prelekcji głos zabrała dr Aneta Biały, która odniosła się do zagadnień związanych z możliwością wykorzystania mediacji w działalności poradni prawnych, służącej kształtowaniu podstawowych umiejętności studentów, którzy w przyszłości mogą wykonywać zawód mediatora.

Ostatnie wystąpienie należało do dr. Maksyma Lodzhuk, (National University Odesa Law Academy, Chairman of Association of Legal Clinics of Ukraine), które poświęcone było sytuacji nauczania klinicznego na Ukrainie.

Konferencję zakończył dr Filip Czernicki, który wyznaczył nowe kierunki rozwoju klinik na następny rok. Współorganizatorami XXV Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych byli: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Kancelaria Prawna Filipek&Kamiński sp.k., Uczelniany Samorząd Studentów KUL, Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”. Patronatami honorowymi wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj